sahypa_banner

Hil taýdan ilkinji nobatda kir ýuwujy maşyn, kirpikleri ýygnamak üçin mata eltýän maşyn üçin kapas trolleýsi ulanyldy

Salam, önümlerimiz bilen maslahatlaşmaga geliň!

Hil taýdan ilkinji nobatda kir ýuwujy maşyn, kirpikleri ýygnamak üçin mata eltýän maşyn üçin kapas trolleýsi ulanyldy

FOB salgylanma bahasy:Iň soňky bahany alyň

30 - 49 bölek 50 - 79 bölek> = 80 bölek

449.18 $ 436.08 $ 423.38
Peýdalary: ABŞ-nyň 1000 dollary boýunça sargytlary çalt yzyna gaýtarmak
Ippingük daşamak: Deňiz ýükleri

Önümiň jikme-jigi

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

Hil taýdan ilkinji nobatda kir ýuwujy maşyn, kirpikleri ýygnamak üçin mata eltýän maşyn üçin kapas trolleýsi ulanyldy

Material Wirgin polietilen (PE)
Ölçegi 1050m (L) * 650mm (W) * 1680mm (H)
Ulanylyşy kir ýuwujy merkez, hassahana, mekdep, myhmanhana we ş.m.
OEM & ODM Elýeterli
Kaster 152mm
Hünär Aýlanma galyplary
Reňk Sary, gök ýa-da müşderileriň islegine görä
Arassa agram 59 kg
Capacityük kuwwaty 500kg
Potensial 1000L
Kaster 6 dýuým agyr ýük göterijilerden dördüsi, ikisi durnukly we iki sany swivel.

Kir ýuwulýan arassaçylyk dolandyryş ulgamy

1 business Arassalamak, dezinfeksiýa etmek, guratmak we beýleki ýörite desgalar we aç-açan alamatlar üçin iş mümkinçiligi üçin ýörite kir ýuwulýan otag gurulmalydyr.
2 sufficient sufficienteterlik ýuwmak we dezinfeksiýa üpjünçiligi bilen üpjün ediň, hünär ýuwmak tehnologiýasyna eýe boluň we saglyk bilimleri okuwyndan soň arassalamak we dezinfeksiýa etmek bilen meşgullanyň.
3 Guests Myhmanlar düşek örtüklerini, düşek ýorganlaryny, ýassyk ýassyklaryny, ýassyk polotensalaryny we beýleki zatlary ulananlarynda, kir ýuwulýan otaga girenden soň gaty ýuwulmalydyr we termiki dezinfeksiýa ýa-da başga usullar bilen berk dezinfeksiýa edilmelidir.
4 qu Kirpik örtükleri, düşek düşekleri, ýassyk ýassyklary we ýassyk polotensalary ýaly zatlar kir ýuwulýan otaga girenden soň arassalanmaly we dezinfeksiýa edilmeli.Deri keselleri bolan näsaglar tarapyndan ulanylýan düşek örtükleri, düşek ýassyklary, ýassyk ýassyklary we ýassyk polotensalary ýaly zatlar ýörite işgärler we ýörite ýuwujy enjamlar tarapyndan arassalanmaly we dezinfeksiýa edilmelidir.Hinguwlandan we dezinfeksiýadan soň, barlagdan soň arassalamak we daşamak üçin arassa arassalaýjy halta salynýar
5 iling Arassalamak we dezinfeksiýa etmek üçin kir ýuwulýan otaga girýän düşek örtükleri, düşek ýassyklary, ýassyk ýassyklary, ýassyk polotensalary we beýleki önümler ýazylmalydyr.
6 、 Kir ýuwulýan otagy ýörite bellenen adam dolandyrar we giriş hasaba alyş ulgamy dörediler.Kir ýuwmagyň gündelik arassaçylygynda gowy iş ediň we başga zatlary ýa-da güneşli zatlary saklamaň.
7 hing Kir ýuwujy we dezinfeksiýa enjamlaryny saklamagy güýçlendiriň, yzygiderli saklaň we näsazlyklar ýüze çykan wagtynda enjamlary wagtynda abatlaň, ýuwmagyň we dezinfeksiýanyň täsirini üpjün ediň.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • 1.Siz zawod ýa-da söwda kompaniýasymy?
  Wuhu Pono Plastics Co., Ltd kir ýuwýan trolleýleri we izolýasiýa gutusyny öndürmek we eksport etmek boýunça ýöriteleşendir .Anhui şäherinde ýerleşýän zawodymyz we ammarymyz bar.Zawodymyza baryp görmäge hoş geldiňiz.

  2. Kir ýuwýan trolleýleriňiz üçin kepillik näme?

  2 ýyl tigirleri öz içine almaýar, tigirler bir ýyl (adam tarapyndan döredilen zyýany öz içine almaýar)

  3. Esasy önümleriňiz näme?

  Plastiki kir ýuwujy trolleýler, kir ýuwulýan trolleýler, izolýasiýa gutusy (mümkin) .Biz soňky dizaýnlary ýa-da ýöriteleşdirilen önümleri berip bileris.

  Aýlanma galyp önümlerinde ýöriteleşmek.

  4. MOQ näme?
  30 sany.Müşderiler gaty az sargyt etseler, deňiz arkaly gämi zerurlygy sebäpli ikimiz üçinem täsirli bolmaz.Eltip bermek üçin tölegler ýokary.

  5.OEM ýa-da Custom Design sargytlaryny kabul edýärsiňizmi?
  Elbetde.Ikisem mähirli garşylanýar.

  6.Haýsy ýurt esasy eksport ýurduňyz?
  Häzirki wagtda esasy eksport bazarlarymyz Günorta-Gündogar Aziýa, Europeewropa, ABŞ, Orta Gündogar we ş.m.

  7. loadük portuňyz nirede?
  Şanhaý ýa-da Ningbo porty ýa-da Hytaýyň esasy porty.

  8. Gözleýän maglumatlarymy tapyp bilmesem ýa-da göni biri bilen gürleşmek islesem näme?
  1) Onlaýn TM ýa-da gözleg işine başlaň, bir iş gününiň dowamynda habarlaşarsyňyz.
  2) Müşderi hyzmatyna 86-18755355069 (Joanna) jaň ediň.

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň