sahypa_banner

Kir ýuwujy merkez hassahanasy üçin Hytaý plastik kir ýuwujy trolleý awtoulag konteýner

Salam, önümlerimiz bilen maslahatlaşmaga geliň!

Kir ýuwujy merkez hassahanasy üçin Hytaý plastik kir ýuwujy trolleý awtoulag konteýner

FOB salgylanma bahasy:Iň soňky bahany alyň
10 - 29 bölek 30 - 49 bölek> = 50 bölek
377.00 $ 348.00 $ 323.00
Peýdalary: ABŞ-nyň 1000 dollary boýunça sargytlary çalt yzyna gaýtarmak

Önümiň jikme-jigi

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

Kir ýuwujy merkez hassahanasy üçin Hytaý plastik kir ýuwujy trolleý awtoulag konteýner

 

Material Wirgin polietilen (PE)
Ölçegi 1100m (L) * 640mm (W) * 1630mm (H)
Ulanylyşy kir ýuwujy merkez, hassahana, mekdep, myhmanhana we ş.m.
OEM & ODM Elýeterli
Kaster 152mm
Hünär Aýlanma galyplary
Reňk Sary, gök ýa-da müşderileriň islegine görä
Arassa agram 59 kg
Capacityük kuwwaty 500kg
Potensial 1000L
Kaster 6 dýuým agyr ýük göterijilerden dördüsi, ikisi durnukly we iki sany swivel.

Jemgyýetçilik kir ýuwmak düzgünleri 3
Kir ýuwmak adamlara eşik ýuwmaga amatlylyk berýär.Egin-eşik ýuwmak üçin dolandyryş ulgamlary haýsylar?Bu makala, kir ýuwmagy dolandyrmagyň ilkinji düzgünidir.Okamaga hoş geldiňiz.
Jemgyýetçilik kir ýuwmak boýunça dolandyryş düzgünleri 1
1. Gijä galman, ir gitmeli ýa-da işde ýok bolman işe git.Şahsy rugsady we hassalyk rugsady üçin, rugsady resmileşdiriň we zerur eşikleri we iş belgisini geýiň.Baş edarada rugsatsyz iş eşiklerini, ýorgan-düşekleri we ş.m. çykarmak we kir ýuwulýan ýerdäki ähli emläklere ideg etmek düýbünden gadagan.Kir ýuwulýan ýerdäki emläge emeli zeper ýeten ýa-da ogurlanan bir adam tapylsa, derrew işden aýrylar ýa-da jenaýat jogapkärçiligi üçin derňelýär.
2. Kir ýuwýan işgärler gündelik çalşyk operasiýa ulgamyny durmuşa geçirerler.Iş wagty irden 8: 00-da we agşam 5: 30-da işgärlere birinji derejeli hyzmatlary bermek üçin işgärler yhlasly, joşgunly, oýlanyşykly we medeniyetli bolmaly.
3. Kir ýuwýan işgärler, kir ýuwmakda tehniki iş proseduralaryna, howpsuzlyk amallaryna we dürli enjamlaryň beýleki degişli düzgünlerine ussatlyk bilen düşünmeli.Elektrik wyklýuçatelini çygly eller bilen başlamak gadagandyr.Işe başlamazdan ozal tok üpjünçiliginiň işleýändigini ýa-da ýokdugyny barlaň, toprak enjamynyň işlemeýändigini ýa-da ýokdugyny barlaň we enjamlary yzygiderli abatlamakda we abatlamakda gowy iş ediň.
4. Kir ýuwulýan otagyň gündelik işinde azyndan iki adam nobatçy bolmaly.Işgärleriň kir ýuwýan enjamlary bilen işlemegi düýbünden gadagan.Enjam şowsuz bolsa ýa-da ähli gizlin howplar bar bolsa, derrew ýapylýar we tehniki abatlaýyş işgärlerine tehniki hyzmat üçin wagtynda habar berilýär.Enjamyň näsazlygyny rugsatsyz dolandyrmak düýbünden gadagan.
5. Kir ýuwýan işgärler kir ýuwujy ýazgylary üns bilen doldurmaly we arassalanan eşikleri ýazgy jikme-jikliklerine laýyklykda paýlamaly, gowy kir ýuwmak, kabul etmek we ibermek tertibini saklamak üçin
6. Kir ýuwulýan otagdaky enjamlar we önümler kesgitlenen ýeri dolandyrmalydyr we ýerdäki sanitariýa "7-nji dolandyryş standartyna" laýyklykda, önümleriň ýerleşdirilmegini üpjün etmek üçin berk ýerine ýetirilmelidir. sargyt ediň, sanitariýa arassalamak üçin öli burç ýok.Ygtybarly we medeniyetli hyzmat penjiresi bolmaga çalyşyň.
7. Düzedişe we tabşyryşa berk boýun egiň, gol astyndakylar ýokary derejä boýun bolýarlar, şahsyýetler gurama boýun bolýarlar, rugsatsyz işlerini terk etmeýärler, önümçilik bilen baglanyşykly dürli işler bilen meşgullanmaýarlar we başgalaryň işine päsgel bermeýärler.Işlerini wagtlaýynça terk etmeli bolsa, gitmezden ozal ýolbaşçylaryndan rugsat soramaly.Kir ýuwýan otaga hiç kim rugsatsyz girmäge rugsat berilmeýär we çilim çekmek, söweşmek ýa-da kir ýuwmakdan başga işler bilen meşgullanmak gadagan.
8. Kir ýuwýan enjamlaryň işleýiş proseduralaryny ýerine ýetiriň, enjamlaryň howpsuzlyk tehniki iş proseduralaryny berk ýerine ýetiriň, kir ýuwýan maşynyň, guradyjynyň we beýleki enjamlaryň işleýiş usullaryny dogry ulanyň we ussatlyk bilen ele alyň.Eger muny ýerine ýetirmese, eşiklere we iş jogapkärçiligine zeper ýetirer we ýuwulýan işleri wagtynda ýerine ýetirer.
9. Emlägi gadyrlaň, girdejini artdyryň we çykdajylary azaldyň, suwdan, elektrikden, bugdan, gapylardan we penjirelerden işe başlamazdan ozal gözegçilik ediň we ýangynyň öňüni almak we ogurlygyň öňüni almak boýunça gowy iş ediň.
10. Kir ýuwulýan jaýyň içerki arassalanmagy, iş bölünişine görä bölünýär.Kir ýuwulýan otag, ýeriň hapa we tozansyz bolmagyny üpjün etmek üçin her gün doly arassalanmalydyr;Dürli enjamlarda howuz ýa-da sundry ýok;Otagy gowy şemalladyň, enjamlary yzygiderli süpüriň we tozansyz arassa saklaň;Kir ýuwulýan otagdaky karz beriş ýa-da biderek sarp edilmeýän ähli arassalaýyş gurallaryna we arassalaýyş enjamlaryna jogapkärçilik çekmek üçin ýörite işgärler bellenilýär.Şol bir wagtyň özünde, ýapyk kir ýuwujy enjamlaryň ýagdaýynyň gowy bolmagy, jogapkärçilik meýdançasy kesgitlener we arassalamak her gün işden öň we soň amala aşyrylar.
11. Kir ýuwýan enjamlar arassa saklanmalydyr, ütüklemek enjamlary her gün süpürilmelidir we hyzmat ediler;Hepdede bir gezek ýapyk dezinfeksiýa;Machinehli enjamlar we enjamlar, tegmilleriň we ýag tegmilleriniň bolmazlygy üçin işden çykmazdan ozal arassalanmalydyr.Enjamyň gabygy arassa saklanmalydyr we köplenç inçe ýumşak mata bilen süpürilmelidir.Gabyny gaty zatlar bilen süpürmek düýbünden gadagan.Gowy ýaglanmaly.Enjamyň esasy we kömekçi podşipnikleri her alty aýdan bir gezek çalgy ýagy bilen doldurylýar.
12. Kir ýuwýan işgärler ýangyn duýduryş belgilerini ýatda saklamaly we ýangyn howpy we ýangyn bolan wagtynda polisiýa wagtynda jaň etmeli;
(içerki ýangyn duýduryşy: 6999) (daşarky ýangyn duýduryşy: 119) hemmeleriň duýduryşy !!!
13. Iş wagty çilim çekmek düýbünden gadagan, wagtlaýyn simleri hususy çekmek düýbünden gadagan edilýär;Enjamyň wyklýuçatel ýagdaýyny her kimiň bilýändigine göz ýetiriň we adatdan daşary ýagdaýlarda elektrik toguny öçüriň.
14. Elektrik üpjünçiliginiň we suw çeşmesiniň esasy wyklýuçateliniň ýagdaýyny, ýangyn geçelgesiniň ugruny we gapy açarynyň saklanýan ýerini biliň, howp abananda asuda boluň, çäreleri wagtynda ýerine ýetiriň, barlagy güýçlendiriň kir ýuwmakda howp bolup biler we açyk simleri wagtynda dolandyryň;
15. Wyklýuçateliň aşagynda hiç hili ýangyjy we partlaýjy maddalar saklanmaly däldir.Adamlar ýöränlerinde wyklýuçatel açylar.Fireangyn geçelgesiniň gulpuny açmagyny üpjün etmek üçin hiç bir zat ýangyn geçelgesinde saklanmaly däldir.
Jemgyýetçilik kir ýuwmak boýunça administratiw düzgünler 2
1. Kir ýuwýan işgärler gündelik çalşyk operasiýa ulgamyny durmuşa geçirerler.Iş wagty irden 8: 00-da we agşam 5: 30-da işgärlere birinji derejeli hyzmatlary bermek üçin işgärler yhlasly, joşgunly, oýlanyşykly we medeniyetli bolmaly.
2. Kir ýuwýan işgärler, kir ýuwmakdaky tehniki iş proseduralaryna, howpsuzlyk amallaryna we dürli enjamlaryň beýleki degişli düzgünlerine ussatlyk bilen düşünmelidirler, elektrik wyklýuçatelleriniň çygly el bilen işlemegini gadagan ederler we enjamlary yzygiderli abatlamakda gowy iş ederler.
3. Kir ýuwulýan otagyň gündelik işinde azyndan iki adam nobatçy bolmaly.Işgärleriň kir ýuwýan enjamlary bilen işlemegi düýbünden gadagan.Enjam şowsuz bolsa ýa-da ähli gizlin howplar bar bolsa, derrew ýapylýar we tehniki abatlaýyş işgärlerine tehniki hyzmat üçin wagtynda habar berilýär.Enjamyň näsazlygyny rugsatsyz dolandyrmak düýbünden gadagan.
4. Kir ýuwýan işgärler kir ýuwujy arassalaýyş ýazgylaryny üns bilen doldurmaly we arassalanan eşikleri ýazgy jikme-jikliklerine laýyklykda paýlamaly, gowy kir ýuwmak, kabul etmek we ibermek tertibini saklamak üçin.Geýimleri arassalamak ýazgylaryny yzygiderli saklamak üçin ussahana iberiň.
7. Kir ýuwulýan otagdaky enjamlar we önümler kesgitlenen ýer dolandyryşyna tabyn bolmaly we ýerdäki sanitariýa önümleriň ýerleşdirilmegini üpjün etmek üçin "7-nji dolandyryş standartyna" berk laýyklykda amala aşyrylýar. sargyt ediň, sanitariýa arassalamak üçin öli burç ýok.Ygtybarly we medeniyetli hyzmat penjiresi bolmaga çalyşyň.
Kir ýuwmagyň bahalandyryş düzgünleri
1. Enjamlaryň howpsuzlyk tehniki iş proseduralaryna berk boýun egiň, kir ýuwýan maşynlaryň, guradyjylaryň we beýleki enjamlaryň iş usullaryny dogry ulanyň we ussatlyk bilen ele alyň.Şeýle etmezlik eşikleriň zaýalanmagyna we ýitmegine sebäp bolsa, işgärlere 1-5 bal baha berler.
2. Kir ýuwýan otaga hiç kim rugsatsyz girmäge rugsat berilmeýär.Kir ýuwmakdan başga çilim çekmäge, söweşmäge ýa-da başga işler bilen meşgullanmaga ýol berilmeýär.Işgärler her gezek 2 bal üçin baha berler.
4. Kir ýuwulýan otag, ýeriň hapa we tozansyz bolmagyny üpjün etmek üçin her gün düýpli arassalanmalydyr;Dürli enjamlarda howuz ýa-da sundry ýok;Otagy gowy şemalladyň, enjamlary yzygiderli süpüriň we tozansyz arassa saklaň;Notok bolsa, her baha bermek üçin 2 bal berilýär.
5. Kir ýuwulýan otagdaky ähli arassalaýyş gurallaryna we enjamlaryna jogapkärçilik çekmek üçin ýörite işgärler bellenilýär.Karz almak ýa-da isrip etmek gadagandyr.Şol bir wagtyň özünde, içerki kir ýuwujy enjamlaryň ýagdaýynyň gowy bolmagyny üpjün etmeli.Jogapkär adama baha bermek mümkin bolmasa, her element üçin 3 bal berilýär.
XGP seriýaly gorizontal kir ýuwýan maşynlar üçin howpsuzlyk amallary
1. Elektrik wyklýuçatelini açanyňyzdan soň, depäniň süýşýän gapysyny ýokaryk çykarmak üçin wyklýuçateliň üstünden ylgaň, deprekiň süýşýän gapysyny iki eliňiz bilen açyň, eşikleri çelege salyň, iki eliňiz bilen süýşýän gapyny ýapyň , gapynyň bukjasyny basmaly we daşarky gapyny ýapmaly;(daşarky gapy bilen maşyn dolandyryş zynjyrynyň arasynda özara baglanyşyk enjamy bar. Daşarky gapy dogry ýapylmasa, enjamy işledip bolmaz.)
2. Egin-eşikleri doly çyglamak üçin degişli mukdarda arassa suw sepiň.5 minut öňünden ýuwlandan soň, daşky gapyny açyň, suwda erän pes köpükli ýuwujy serişdäni kir ýuwýan maşyna guýuň (rolikli süýşýän gapyny açmak hökman däl), daşarky gapyny ýapyň, iş düwmesini basyň, ylgaň çykaryň we arassalap başlaň.Her kilogram eşik üçin 20G ýuwujy serişde gerek, umumy ýuwmagyň wagty 30 minut / wagt.
3. hinguwlandan soň, lagym suwlaryny akdyrmak üçin drena val klapanyny açyň.Zeýkeş klapany ýapylandan soň, ýuwmak üçin arassa suw sepiň.Çaýkamak wagty 2-3 gezek, her gezek 10-15 minut;
4. Işleýän mahaly, kir ýuwýan deprek bilen gabygyň arasynda düşmez, deprek gapysyny berk ýapmazdan işlemek düýbünden gadagan;
5. Kir ýuwýan önümlere eritmezden göni ýuwujy, aşgar we ş.m. goşmaň.Kir ýuwýan maşyny çyglylyk sebäpli elektrik böleklerine zeper ýetmezlik üçin ýuwulandan soň suw bilen ýuwmaň;
6. Iş gutarandan soň, bakda ýygnanan suwy çykaryň we elektrik üpjünçiligini kesiň.
7. Enjamyň gabygy arassa saklanmalydyr we köplenç inçe ýumşak mata bilen süpürilmelidir.Gabyny gaty zatlar bilen süpürmek düýbünden gadagan.Gowy ýaglanmaly.Enjamyň esasy we kömekçi podşipnikleri her alty aýdan bir gezek çalgy ýagy bilen doldurylýar.
8. Marafondan gaça durmak üçin enjamyň geçiriş böleginiň V kemerini kadaly dartgynlyga sazlaň;Esasy şahanyň möhürinde suwuň syzmazlygy üçin esasy we kömekçi şahalaryň gaplaýyş gutujy nurbatlaryny yzygiderli nurbatlaň.
Kompýuteriň awtomatiki eşik guradyjysy üçin howpsuzlyk amallary
1. Enjamy işe girizmezden ozal tok üpjünçiliginiň energiýa bilen üpjün edilendigini ýa-da gorag toprak enjamynyň bardygyny ýa-da ýokdugyny barlaň.Zemin garşylygy 4 ohmdan uly däl.
2. Suwsyzlandyrylan eşikleri eşik guradyjynyň kuwwatyna görä ýükläň, gapyny ýapyň, sazlaýjy açary sazlaň, wagty we temperaturany kesgitläň, sazlandan soň iş düwmesini basyň we ulgamyň işleýiş ýagdaýyna girmegini öwreniň.Häzirki dereje işe başlaýar we fanaty ýylatmak işi şol bir wagtda amala aşyrylýar.
3. Işleýiş wagtynda ekranyň wagty we temperaturasy bu amalyň galan wagty we guradyş temperaturasydyr.Işleýiş wagtynyň galan wagty nula deň bolsa, ulgam ýylylygy öçürer we janköýer 20 minut üznüksiz işlemekden soň awtomatiki usulda togtadylan ýagdaýa gaýdyp geler.
4. “Işlet düwmesini” basmazdan ozal wagt we temperatura kesgitlenmedik bolsa, iş wagty we temperatura ýokarda görkezilen wagta we temperatura tabyn bolmaly.
5. Guradyjy deprek işlemegini bes edensoň, eşik çykarmazdan ozal elektrik üpjünçiligini kesmeli.Toplanan tozany iki gezek çalşykda arassalaň.Arassa we tozansyz bolmagy üçin köplenç guradyjy ýüzüni ýumşak mata bilen süpüriň.
Jemgyýetçilik kir ýuwmak boýunça dolandyryş düzgünleri 3
1. Iş wagtynda daşky görnüşiňize, edepliligiňize we sypaýylygyňyza üns bermeli.Leadersolbaşçylar we kärdeşler bilen duşuşanyňyzda, salam bermäge we başgalara mähirli garamaly.Iş wagtynda özüňizi alyp barş koduňyza üns beriň, duruň we oturyň, oýnamaň.
2. Myhmanhananyň zatlaryny ulanmaň.Şahsy zatlaryň saklanylýan kir ýuwulýan otaga getirilmegi düýbünden gadagan.
3. Arassalamak üçin kir ýuwulýan otaga şahsy eşikleri getirmek düýbünden gadagan.Kimdir biri rugsatsyz arassalamak üçin kir ýuwulýan otaga getirilse, düzgüni bozan işgäri, nobatçy gözegçi we toparyň ýolbaşçysyna hersine 50 ýuan jerime tölener.
4. hinguwmak üçin iberilen işgärleriň hemmesi, kir ýuwulýan otaga ýuwuljak birmeňzeş otagdan geçmeli.Kir ýuwýan işgärlere işgärleriň eşiklerini rugsatsyz almaga we ýuwmaga rugsat berilmeýär.Beýleki bölümleriň işgärleri üçin şahsy eşikleri ýuwmak düýbünden gadagan.
5. leadersokarky ýolbaşçylaryň iş görkezmelerine we ýolbaşçylaryň iş gözegçiligine boýun boluň.Eriolbaşçylara garşy çykmak düýbünden gadagan.Iş wagtynda rugsatsyz işden çykmaň, iş bilen baglanyşykly dürli işler bilen meşgullanmaň we başgalaryň işine päsgel bermäň.Bu wezipäni wagtlaýynça terk etmeli bolsaňyz, işden çykmazdan ozal nobatçy gözegçiden rugsat soramaly.
6. Kir ýuwulýan otaga iberilen ýorgan-düşekleriň hemmesi ýuwmak tertibine laýyklykda ýuwulmalydyr we ýuwulmadyk ýorgan-düşek göni ýuwujy bölüme gaýtarylmaz.
7. Dürli maşynlary işletmek bilen, öz howpsuzlygyny üpjün etmek şertinde talaplara laýyklykda işläň.Zalym amallara ýol berilmeýär.Işde maşynlary bilkastlaýyn ulanýanlar agyr jezalandyrylar.Enjam adatdan daşary ses çykarsa, enjamy derrew duruzyň we gözegçä hasabat beriň.
8. Çig mal ulanylanda, galyndylardan gaça durmak üçin çig malyň paýyna laýyklykda berk goýulmalydyr.Çig malyň paýyny görkezme soramazdan üýtgetmek düýbünden gadagan.Kir ýuwulýan çig mallary rugsatsyz daşamak düýbünden gadagan.Tapylansoň, ogurlyk hökmünde garalar.
9. Özüňiz çözüp bilmeýän meseleler üçin olary ýokary ýolbaşçylara wagtynda habar bermeli we rugsatsyz öz pikirleriňizi aýtmaň.Otherwiseogsam, ondan gelip çykýan netijeleri degişli jogapkär adam çeker.
10. Işde dostlukly ýaşaşmak we özara alada etmek ýörelgesi berjaý edilmelidir.Bölümiň agzybirligini pese gaçyrýan toparlary birleşdirmek, topar döretmek we etmek düýbünden gadagan.Şeýle zatlar barlanandan soň, sanawdan aýrylýança olara berk garşylyk görkeziler.
11. Iş wagtynda ýokary derejede hüşgär boluň we şübheli adamlara, wakalara we howpsuzlyga bolup biljek howplary wagtynda habar beriň.
12. Kir ýuwulýan otagyň köpçülik ýerlerini we her dürli tehnika we enjamlary arassa saklamaga üns beriň.Her çalşyk işden çykmazdan ozal arassalamagy tamamlamaly.Bölümiň emläklerini gadyrlaň we gadyr ediň, bölümiň zatlaryny rugsatsyz başgalara karz bermäň.
13. Işden daşary iş wagtynda hiç kime kir ýuwulýan otagda ýa-da myhmanhanada galmaga rugsat berilmeýär.Razy bolmazdan, myhmanhana işgärleriniň hiç birine myhmanhananyň işgärleriniň iş meýdanyna girmäge rugsat berilmeýär.Myhmanhana däl işgärleri myhmanhana işgärleriniň hammamyna ýa-da naharhana üçin restorana getirmäge rugsat berilmeýär.
14. Myhmanhana tarapyndan bellenen işgärler geçelgesi myhmanhana girmek we çykmak üçin ulanylar.Iş zerurlyklaryndan başga hiç kimiň sebäpsiz myhmanhananyň kabulhanasyna ýa-da iş meýdanyna girmegine ýa-da çykmagyna rugsat berilmeýär.
15. Bölüm çalşyk meýilnamasyna laýyklykda işe gidiň, işe gidiň we wagtynda gidiň, gijä galyň ýa-da ir gitmeli işgäriň düzgünlerine laýyklykda işlener.Iş döwründe nahar wagty her gezek ýarym sagatdan geçmeli däldir we nobatdaky ýolbaşçynyň gözegçiligi boýunça nahar iýmek üçin nobatçylyk edýär.
16. Myhmanhananyň we bölümiň beýleki degişli düzgünlerini ýerine ýetiriň.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • 1.Siz zawod ýa-da söwda kompaniýasymy?
  Wuhu Pono Plastics Co., Ltd kir ýuwýan trolleýleri we izolýasiýa gutusyny öndürmek we eksport etmek boýunça ýöriteleşendir .Anhui şäherinde ýerleşýän zawodymyz we ammarymyz bar.Zawodymyza baryp görmäge hoş geldiňiz.

  2. Kir ýuwýan trolleýleriňiz üçin kepillik näme?

  2 ýyl tigirleri öz içine almaýar, tigirler bir ýyl (adam tarapyndan döredilen zyýany öz içine almaýar)

  3. Esasy önümleriňiz näme?

  Plastiki kir ýuwujy trolleýler, kir ýuwulýan trolleýler, izolýasiýa gutusy (mümkin) .Biz soňky dizaýnlary ýa-da ýöriteleşdirilen önümleri berip bileris.

  Aýlanma galyp önümlerinde ýöriteleşmek.

  4. MOQ näme?
  30 sany.Müşderiler gaty az sargyt etseler, deňiz arkaly gämi zerurlygy sebäpli ikimiz üçinem täsirli bolmaz.Eltip bermek üçin tölegler ýokary.

  5.OEM ýa-da Custom Design sargytlaryny kabul edýärsiňizmi?
  Elbetde.Ikisini hem mähirli garşylaýarlar.

  6.Haýsy ýurt esasy eksport ýurduňyz?
  Häzirki wagtda esasy eksport bazarlarymyz Günorta-Gündogar Aziýa, Europeewropa, ABŞ, Orta Gündogar we ş.m.

  7. loadük portuňyz nirede?
  Şanhaý ýa-da Ningbo porty ýa-da Hytaýyň esasy porty.

  8. Gözleýän maglumatlarymy tapyp bilmesem ýa-da göni biri bilen gürleşmek islesem näme?
  1) Onlaýn TM ýa-da gözleg işine başlaň, bir iş gününiň dowamynda habarlaşarsyňyz.
  2) Müşderi hyzmatyna 86-18755355069 (Joanna) jaň ediň.

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň