sahypa_banner

Pono hiliniň ilkinji nobatdaky kir ýuwujy kir ýuwujy maşyn üçin kir ýuwýan maşyn üçin kapas trolleýsi ulanyldy

Salam, önümlerimiz bilen maslahatlaşmaga geliň!

Pono hiliniň ilkinji nobatdaky kir ýuwujy kir ýuwujy maşyn üçin kir ýuwýan maşyn üçin kapas trolleýsi ulanyldy

FOB salgylanma bahasy:Iň soňky bahany alyň
30 - 49 bölek 50 - 79 bölek> = 80 bölek
449.18 $ 436.08 $ 423.38
Peýdalary: ABŞ-nyň 1000 dollary boýunça sargytlary çalt yzyna gaýtarmak

Önümiň jikme-jigi

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

1. Model: Pono8001

2. Ölçegi:1050mm (L) * 650mm (W) * 1680mm (H)

3. Göwrümi: 1000L

4. Şahadatnama: ISO9001, SGS, CE, ROHS

Haryt ady
Pono hiliniň ilkinji nobatdaky kir ýuwujy kir ýuwujy maşyn üçin kir ýuwýan maşyn üçin kapas trolleýsi ulanyldy
Material
Wirgin polietilen (PE)
Reňk
Sary, gök ýa-da müşderileriň islegine görä
Standart
152mm
Potensial
1000L
Arassa agram
59 kg
Capacityük kuwwaty
500kg
Ulanyldy
kir ýuwujy merkez, hassahana, mekdep, myhmanhana we ş.m.

Keselhana kir ýuwmagyň iş ulgamy
1 medical Lukmançylyk bejergisiniň we şepagat uýalarynyň zerurlyklaryny üpjün etmek üçin hassahanada her dürli düşek, polotensalar we gaýtadan işlenen doka ýuwmak, dezinfeksiýa etmek, bejermek, guratmak we ütüklemek üçin jogapkärdir.
2 new Täze önümleriň we ýuwujy önümleriň sanawy aýratyn hasaplarda saklanmaly, ýörite bellenen işgärler tarapyndan dolandyrylýar, ammar we ammar amallaryna berk gözegçilik edilýär, döwmek proseduralaryna berk gözegçilik edilýär we täze önümler galyndylardan alynýar. hasaplar bilen materiallaryň arasyndaky yzygiderliligi gazanmak.Taşlanan eşikler kepillendirilýär we köne makalalar bilen bilelikde tassyklamak üçin logistika goldaw bölümine habar berilýär.
3 raw Çig maly ýuwmagyň, materiallary bölek-bölek kesmegiň, materiallary, suwy, elektrik we bugy tygşytlamak proseduralaryna berk eýeriň.
4 recovered Dikeldilen hapalanan düşek eşikleri dezinfeksiýa edilmeli, ýuwulmaly, guradylýar, demirlenýär, bukulýar we kategoriýa boýunça öz wagtynda ýerleşdirilýär we üpjünçilik işleri gowy alnyp barylýar.Zeper ýeten eşikler paýlanmazdan ozal abatlanmalydyr.Berlen düşekleriň döwülmegine, çygly we hapa däldigine göz ýetiriň.
5 lower Aşaky häkimiýetiň astynda kabul etmek we gowşurmak ulgamyna eýeriň, düşek eşikleriniň kabul edilişini we iberilişini ýüzbe-ýüz barlaň we ýalňyşlyklaryň öňüni almak üçin resminamalary kabul etmek we ibermek islän wagtyňyz dolandyryň.Krowat eşikleri bilen üpjün etmek ýeterlik bolar we Bölüm üçin debet belligi bolmaz.
6 cross Keseliň ýokaşmagynyň öňüni almak üçin berk iş proseduralary we kir ýuwujy ulgam.Aýralyk eşikleriniň hassanyň eşiklerinden, aýallar we çaga lukmançylyk eşikleriniň beýleki bölümlerdäki hassalaryň eşiklerinden, reňkli we reňksiz eşikleriň aýrylandygyny we pagta himiki süýüminiň aýrylandygyna göz ýetiriň.7 hing Kir ýuwýan maşynlaryň hyzmatyny güýçlendiriň we adamlara jogapkärçiligi ýükläň.Mehaniki operatorlar enjamlaryň işleýşi bilen tanyş bolmalydyrlar we aşa köp işlemeli däldirler.Enjam döwülse, tehniki hyzmat üçin degişli işgärlere habar berilýär.Dinönekeý işgärler heläkçiligiň öňüni almak üçin öz islegine görä abatlamaly däldirler.
8 hospital Keselhanadaky köne düşegi we geýimleri bejermek, abatlap bolmaýan köne önümleri döwmek proseduralaryny wagtynda dolandyrmak üçin jogapkärdir.
9 qu Oturylýan eşikleri şahsy ýuwmaga, abatlamaga ýa-da ýasamaga rugsat berilmeýär.
10 ussahanany we ussahanany arassa saklaň we çalşykdan öňki arassalaýyş we dynç günleri arassalaýyş ulgamyna eýeriň.Keselhananyň kir ýuwulýan otagynyň ýolbaşçysynyň jogapkärçiligi
1 the Logistika goldaw bölüminiň ýolbaşçylygynda kir ýuwmak we dolandyrmak üçin jogapkärçilik çekiň.
2 medical Lukmançylyk hyzmatyna tüýs ýürekden hyzmat etmek pikirini dörediň we kir ýuwýanlara ýuwmak, dezinfeksiýa etmek, öndürmek, guratmak, ütüklemek, eplemek we ş.m. meselelerini ýerine ýetirmäge ýolbaşçylyk ediň.3 “Kir ýuwujy iş ulgamyny” yhlas bilen durmuşa geçiriň we kliniki zerurlyklary wagtynda kanagatlandyrmak üçin düşek eşiklerini kabul etmekde we gowşurmakda gowy iş ediň.
4 class Bütin synpy hassahananyň düzgünlerine we düzgünlerine boýun egmegi, amal amallaryny berk ýerine ýetirmegi we heläkçilikleriň öňüni almak üçin howpsuzlyk işlerinde gowy işleri etmegi öwrediň.
5 class Bütin synpyň syýasy iş öwrenişine üns beriň we tutuş synp işgärleriniň syýasy iş hilini ýokarlandyryň.
6 hing inguwujy we suwsuzlandyryjy enjamlar gowy saklanmalydyr we galyndy eşikleri suw, elektrik we ýuwujy serişdeleri tygşytlamak üçin gaýtadan ulanylmalydyr.
7 hospital Keselhananyň dozasyny özleşdiriň, üpjünçiligi we hilini üpjün etmek üçin yzygiderli bölüme ýüz tutuň.
8 section Bölüm başlygy tarapyndan bellenen wagtlaýyn işleri wagtynda ýerine ýetiriň.
Kir ýuwýan işgärleriň hassahana kir ýuwmakdaky jogapkärçiligi
1 kir Kir ýuwujy monitoryň ýolbaşçylygynda ähli işleri wagtynda ýerine ýetiriň.
2 la Kir ýuwmagyň hilini üpjün etmek we heläkçilikleriň öňüni almak üçin hassahananyň düzgünlerini, düzgünlerini we iş proseduralaryny berk ýerine ýetiriň.
3 the Mehaniki enjamlara gowy üns beriň, mehaniki enjamlary düzgünlere laýyklykda yzygiderli saklaň we amaly ýüklemäň.
4 water Suwy, bugy we ýuwujy serişdäni tygşytlaň we ýuwulýan mahaly eşikleriň zeperlenmeginden goraň.
5 cross Haçanda hapalanmazlyk üçin her dürli eşik üçin dezinfeksiýa we izolýasiýa ulgamyny ornaşdyryň.
6 the Köne abatlamakda we geýini gaýtadan işlemekde gowy iş ediň.7 mistakes mistakesalňyşlyklaryň, ýalňyşlyklaryň we ýitgileriň öňüni almak üçin düşek eşiklerini almak we eltip bermek proseduralaryna berk eýeriň.
Kir ýuwujy sanitariýa we dezinfeksiýa ulgamy i.kir ýuwýan ýerleri arassalamak:
Iş ýerinde bir gezek howa çalşygy üçin penjiräni açyň, stollary, oturgyçlary, ussahanalary we pollary bir gezek arassa suw bilen süpüriň we arassa saklaň.Tozany we gumy azaltmak üçin işden çykanyňyzda gapylary we penjireleri ýapyň.
2 kir Kir ýuwulýan ýerlerde hapalanan ýerleri arassalamak we dezinfeksiýa etmek:
Penjireleri açyň we işiňizde gowy howa çalşygyny saklaň we iş ýerinde bir gezek 500g / l täsirli hlor bolan dezinfeksiýa ergini bilen 0,2% perasetik kislota ergini ýa-da dezinfeksiýa ergini bilen hapalaň.3 industrial Senagat kir ýuwýan maşynlary dezinfeksiýa etmek:
Senagat kir ýuwýan maşynlar eşikleri, esasanam ýokanç bolup bilýän eşikleri we düşekleri ýuwandan soň, gyzgyn suw ýa-da 90 above-dan ýokary dezinfeksiýa etmeli.4 kir Kir ýuwýan işgärleriň arassaçylygy:
Kir ýuwýan işgärler, işden öň we soň, esasanam hapalanan ýa-da ýokanç eşikleri ulanandan soň ellerini sabyn we akýan suw bilen ýuwmalydyrlar.Ellik geýseler-de, işden soň ellerini akýan suw bilen ýuwmaly.Hapalanan ýerdäki işgärler işlänlerinde iş eşiklerini geýmeli, işden soň iş eşiklerini çykarmaly we iş eşiklerini günde bir gezek çalyşmaly.Deri kesellerinden ejir çekeniňizde eşikleri we düşekleri ütüklemek we eplemek bilen meşgullanmaň.
Guradyjynyň iş tertibi we seresaplyklary
1 ating Amal amallary:
1. Maşynyň gapysyny açyň, suwsuz zygyr matany giriziň we maşynyň gapysyny ýapyň.2. Häzirki wyklýuçateli ýapyň.3. Uzakdan dolandyryjylara iş wagtyny belläň we deprek işläp başlaýar.4. Janköýer wyklýuçatelini açyň.5. Elektrik gyzdyryjyny açyň, zerur temperaturany saýlaň we bugy girizmek üçin bugy açyň.6. Işden soň, ýuwujy materiallary almak we ýerleşdirmek üçin gapyny açmazdan ozal esasy elektrik üpjünçiligi kesilmelidir.Deprek şikes ýetmezligi üçin işleýän mahaly, ýuwujy materiallary almak we ýerleşdirmek üçin gapyny açmak düýbünden gadagan.2 、 Howpsuzlyk çäreleri:
1. Enjamyň gabygy arassa saklanmalydyr we köplenç ýumşak gaýtaryjy sim bilen süpürilmelidir.Gabygy ýalaňaç we gaty zatlar bilen ellemek düýbünden gadagan.2. Gowy howa çalşylmagyny üpjün etmek üçin çalşykda birnäçe gezek tozan ýygnamak gutusyndan çykaryň.3. Gowy ýag çalmagy saklaň we esasy we kömekçi podşipniklere ýarym ýylda bir gezek ýag goşuň.Guradyjynyň işleýiş proseduralary we seresaplyklary
Ot ýakýan guradyjynyň işi gaty ýönekeý.Esasan enjamy işe girizmek, tizligi we giriş bugyny sazlamak üçin güýji açmak.Çäreler:
1. Işe başlamazdan öň naprýa .eniýe we howa basyşy gaty ýokary we gaty pes, şonuň üçin enjamy işledip bolmaz.
2. Lentany ýüklemek isläniňizde, enjamy işletmäň.
3. Ulanylanda gapyny açmaň, sebäbi içerde elektrik üpjünçiligi we mehaniki geçiriş bar, bu ýitgilere sebäp bolýar.
4. Iş wagtynda eşikleriňizi ýa-da elleriňizi rulona çekmäň.
5. Bejeriş wagtynda elektrik üpjünçiligini kesiň.
6. ütüklemek maşynyny ýuwanyňyzda, giriş klapanyny birbada gaty açmaň.Ilki bilen, turbanyň içine akýan bugy eşidýänçäňiz, bug turbasyndaky duralgany biraz açyň.Soňra howa basyşyny takmynan 0,18 MPa çenli saklaň we iş basyşyna gapy açylyp bilner.0,5 MPa-dan köp bolmaly däl.7. theakýan materiallaryň deprekden ýokary bolmagy zaýalanan ýa-da petiklenen ýagdaýynda, enjam ýapylýar we tok kesilýär.Maşyn işleýän wagty dykylan ýanýan materiallary aýyrmaga ýol berilmeýär.Şol bir wagtyň özünde, gyzgyn rolikiň galyňlygynyň gaty ýokarydygyny we howpsuzlygy goramagyň gowy edilmelidigini bellemelidiris.
Kir ýuwýan maşynlar üçin ygtybarly iş düzgünleri we enjamlary bejermek ulgamy
(1) Kir ýuwujy enjamlar kir ýuwýan tehnikler tarapyndan dolandyrylýar we beýleki işgärler ony ulanmaly däldirler;Düzgünnama laýyklykda berk işläň.Düzgünlere garşy işlemek ýa-da enjamlaryň aşa köp bolmagy bilen işlemek düýbünden gadagan;Arassa we tozansyz bolmagy üçin enjamlar ýygy-ýygydan süpürilmelidir.)Şowsuzlyk ýa-da bölekler zaýalanan halatynda olary abatlaň we çalyşyň.(3) Adaty bolmadyk ses, ys ýa-da adaty bolmadyk ýagdaý ýüze çykan halatynda, enjamy tehniki taýdan saklamak üçin derrew saklaň.Enjamlary kemçilikler bilen işlemek düýbünden gadagan;Geçiriji enjam her üç aýda çalgy ýagy bilen sanjylýar we her alty aýda we ýylyň dowamynda abatlanylýar we abatlanylýar.(4) Kir ýuwýan enjamlary saklaýanlar, rugsatsyz iş ýerlerinden çykmaly däldirler.Howpsuzlyk hadysalary ýüze çykan halatynda olar bilen öz wagtynda işleşerler;Hinguwmak prosesinde tehniki işgärler berk gözegçilikde saklamaly we buýrukda gowy iş etmeli;Powerhli güýç we suw klapanlaryny kesiň, gapylary we penjireleri ýapyň we işden çykmazdan ozal ýangynyň öňüni almak, ogurlygyň öňüni almak we zyýanyň öňüni almak boýunça gowy iş ediň.Kir ýuwmagyň howpsuzlygy we ýangynyň öňüni alyş ulgamy
(1) Her kim ýangyn duýduryş belgisini ýatda saklamaly we ýangyn howpy we ýangyn bolan ýagdaýynda polisiýa jaň etmeli;Iş wagty çilim çekmek düýbünden gadagan, wagtlaýyn simleri hususy çekmek düýbünden gadagan;Enjamyň wyklýuçatel ýagdaýyny her kimiň bilýändigine göz ýetiriň we adatdan daşary ýagdaýlarda elektrik toguny öçüriň.)Inflamanyjy we partlaýjy maddalary wyklýuçateliň aşagynda saklamaň.Adamlar ýangyn geçelgesiniň açylmazlygyny üpjün etmek üçin wyklýuçatelden geçenlerinde hiç hili makala goýmaň


 • Öňki:
 • Indiki:

 • 1.Siz zawod ýa-da söwda kompaniýasymy?
  Wuhu Pono Plastics Co., Ltd kir ýuwýan trolleýleri we izolýasiýa gutusyny öndürmek we eksport etmek boýunça ýöriteleşendir .Anhui şäherinde ýerleşýän zawodymyz we ammarymyz bar.Zawodymyza baryp görmäge hoş geldiňiz.

  2. Kir ýuwýan trolleýleriňiz üçin kepillik näme?

  2 ýyl tigirleri öz içine almaýar, tigirler bir ýyl (adam tarapyndan döredilen zyýany öz içine almaýar)

  3. Esasy önümleriňiz näme?

  Plastiki kir ýuwujy trolleýler, kir ýuwulýan trolleýler, izolýasiýa gutusy (mümkin) .Biz soňky dizaýnlary ýa-da ýöriteleşdirilen önümleri berip bileris.

  Aýlanma galyp önümlerinde ýöriteleşmek.

  4. MOQ näme?
  30 sany.Müşderiler gaty az sargyt etseler, deňiz arkaly gämi zerurlygy sebäpli ikimiz üçinem täsirli bolmaz.Eltip bermek üçin tölegler ýokary.

  5.OEM ýa-da Custom Design sargytlaryny kabul edýärsiňizmi?
  Elbetde.Ikisem mähirli garşylanýar.

  6.Haýsy ýurt esasy eksport ýurduňyz?
  Häzirki wagtda esasy eksport bazarlarymyz Günorta-Gündogar Aziýa, Europeewropa, ABŞ, Orta Gündogar we ş.m.

  7. loadük portuňyz nirede?
  Şanhaý ýa-da Ningbo porty ýa-da Hytaýyň esasy porty.

  8. Gözleýän maglumatlarymy tapyp bilmesem ýa-da göni biri bilen gürleşmek islesem näme?
  1) Onlaýn TM ýa-da gözleg işine başlaň, bir iş gününiň dowamynda habarlaşarsyňyz.
  2) Müşderi hyzmatyna 86-18755355069 (Joanna) jaň ediň.

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň