sahypa_banner

Iň oňat bahadan eşik saklamak üçin plastik göçme Pono kir ýuwujy arabanyň trolleý dizaýny

Salam, önümlerimiz bilen maslahatlaşmaga geliň!

Iň oňat bahadan eşik saklamak üçin plastik göçme Pono kir ýuwujy arabanyň trolleý dizaýny

FOB salgylanma bahasy:Iň soňky bahany alyň

$ 250.00 - $ 350.00 / bölek | 30 bölek / bölek (Min. Sargyt)

Peýdalary: ABŞ-nyň 1000 dollary boýunça sargytlary çalt yzyna gaýtarmak
Ippingük daşamak: Deňiz ýükleri

Önümiň jikme-jigi

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

Iň oňat bahadan eşik saklamak üçin plastik göçme Pono kir ýuwujy arabanyň trolleý dizaýny

Material Wirgin polietilen (PE)
Ölçegi 1520mm (L) * 1030mm (W) * 810mm (H)
Ulanylyşy kir ýuwujy merkez, hassahana, mekdep, myhmanhana we ş.m.
Kaster 6 dýuým güýçli roliklerden dördüsi, iki sany durnukly we iki sany çişik.
OEM & ODM Elýeterli
Kaster ölçegi 152mm
Hünär Aýlanma galyplary
Reňk Sary, gök ýa-da müşderileriň islegine görä
Arassa agram 50kg
Capacityük kuwwaty 500kg
Potensial 1000L

Kir ýuwmagyň dolandyryş ulgamy (II)
Shift kir ýuwmak, çalşyk hyzmat ulgamynda möhüm elementdir.Häzirki wagtda kir ýuwulýan otag iki bölege bölünýär: işgärleriň iş eşiklerini ýuwmak we işgärleriň beýleki eşiklerini özbaşdak ýuwmak.Kir ýuwulýan otagyň dolandyrylyşyny güýçlendirmek, ýuwmagyň hilini üpjün etmek we işgärlere özlerini rahat duýmak üçin bu ulgam kesgitlenýär.
1. eşik ýuwlanda, kir ýuwulýan otagdaky işgärlere kir ýuwulýan otagda gülmek we oýnamak, howpsuzlyga üns bermek, elektrik togunyň we heläkçilikleriň öňüni almak we howply faktorlary wagtynda habar bermek we olary dogry dolandyrmak düýbünden gadagan edilýär.
2. kir ýuwýan işgärler işden öň zatlary sanamaly we ýazgylary dogry ýazmaly;Kir ýuwýanlara eşikde puluň ýa-da zatlaryň bardygyny barlamagy ýada salyň.
3. adamlara mylakatly we mylaýym çemeleşiň, işjeň we joşgunly hyzmatlar beriň, işgärler bilen dawa etmäň we heläkçilikleri we şahsy ýalňyşlyklary gizlemäň.
5. kir ýuwýan işgärler elmydama işgärlere gönükdirilen düşünjäni döretmeli, hyzmatyň hilini ýokarlandyrmak we ýokary hilli hyzmat döretmek üçin işjeň işlemeli.
6. Howpsuzlyk amallarynyň düzgünlerini berjaý ediň, enjamlara gowy serediň we suwy, elektrik toguny, kir ýuwujy we ş.m. tygşytlaň.
7. kir ýuwulýan otagdaky maşynlar we enjamlar arassa we tertipli bolmaly.Kir ýuwýan maşyn hepdede bir gezek dezinfeksiýa edilmelidir.Kir ýuwýan maşyny her gün arassalamaly we otagyň arassa, tertipli we yssyz bolmagyny üpjün etmek üçin ýer arassa bolmaly.
8. enjamlar we enjamlar zerur bolanda saklanmalydyr;Enjam iş görkezmelerine laýyklykda işlemeli.
9. işgärler kir ýuwulýan otagda beýleki elektrik enjamlaryny rugsatsyz ulanmaly däldirler.Tapylsa, tankyt ediler we bilim alarlar, çynlakaý ýagdaýda işden çykarylar.
10. kir ýuwýan işgär işgärler üçin eşik ýuwmak üçin amal amallaryny berk berjaý etmeli.Hasaba alyş blankasyny doldurmaly we adyny eşiklere ýazmaly.
11. işgärler agzybir we dostlukly bolmaly, hyzmatdaşlykda gowy iş etmeli, işe wepaly bolmaly, işgärlere mylakatly we dogruçyl bolmaly we işi wagtynda we hiline görä tamamlamaly.
12. degişli bolmadyk işgärler kir ýuwulýan otaga girip bilmezler;Öz-özüňi ýuwmak sebäpli kir ýuwulýan otaga girýän işgärler adaty kir ýuwýan maşynlary we öz kir ýuwýan tozany ulanmalydyrlar.Senagat kir ýuwýan maşynlary we beýleki enjamlary açmaň we kir ýuwulýan otag üçin ýörite kir ýuwýan tozany ulanmaň.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • 1.Siz zawod ýa-da söwda kompaniýasymy?
  Wuhu Pono Plastics Co., Ltd kir ýuwýan trolleýleri we izolýasiýa gutusyny öndürmek we eksport etmek boýunça ýöriteleşendir .Anhui şäherinde ýerleşýän zawodymyz we ammarymyz bar.Zawodymyza baryp görmäge hoş geldiňiz.

  2. Kir ýuwýan trolleýleriňiz üçin kepillik näme?

  2 ýyl tigirleri öz içine almaýar, tigirler bir ýyl (adam tarapyndan döredilen zyýany öz içine almaýar)

  3. Esasy önümleriňiz näme?

  Plastiki kir ýuwujy trolleýler, kir ýuwulýan trolleýler, izolýasiýa gutusy (mümkin) .Biz soňky dizaýnlary ýa-da ýöriteleşdirilen önümleri berip bileris.

  Aýlanma galyp önümlerinde ýöriteleşmek.

  4. MOQ näme?
  30 sany.Müşderiler gaty az sargyt etseler, deňiz arkaly gämi zerurlygy sebäpli ikimiz üçinem täsirli bolmaz.Eltip bermek üçin tölegler ýokary.

  5.OEM ýa-da Custom Design sargytlaryny kabul edýärsiňizmi?
  Elbetde.Ikisem mähirli garşylanýar.

  6.Haýsy ýurt esasy eksport ýurduňyz?
  Häzirki wagtda esasy eksport bazarlarymyz Günorta-Gündogar Aziýa, Europeewropa, ABŞ, Orta Gündogar we ş.m.

  7. loadük portuňyz nirede?
  Şanhaý ýa-da Ningbo porty ýa-da Hytaýyň esasy porty.

  8. Gözleýän maglumatlarymy tapyp bilmesem ýa-da göni biri bilen gürleşmek islesem näme?
  1) Onlaýn TM ýa-da gözleg işine başlaň, bir iş gününiň dowamynda habarlaşarsyňyz.
  2) Müşderi hyzmatyna 86-18755355069 (Joanna) jaň ediň.

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň