sahypa_banner

Hytaýyň professional plastmassa öndürijisinden ýokary hilli täze gelen inedördül plastmas kir ýuwulýan kafel trolleýsi

Salam, önümlerimiz bilen maslahatlaşmaga geliň!

Hytaýyň professional plastmassa öndürijisinden ýokary hilli täze gelen inedördül plastmas kir ýuwulýan kafel trolleýsi

FOB salgylanma bahasy:Iň soňky bahany alyň
100.00 $ - 200.00 $ / bölek | 30 bölek / bölek (Min. Sargyt)
Peýdalary: ABŞ-nyň 1000 dollary boýunça sargytlary çalt yzyna gaýtarmakHäzir talap et
Ippingük daşamak: Deňiz ýükleri

Önümiň jikme-jigi

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

Hytaýyň professional plastmassa öndürijisinden ýokary hilli täze gelen inedördül plastmas kir ýuwulýan kafel trolleýsi

 

Material Wirgin polietilen (PE)
Ölçegi 41.34 ″ (L) * 27.56 ″ (W) * 32,28 ″ (H)
Ulanylyşy kir ýuwujy merkez, hassahana, mekdep, myhmanhana we ş.m.
Kaster 5 dýuým güýçli rolikleriň dördüsi, iki sany durnukly we iki sany çişik.
OEM & ODM Elýeterli
Kaster ölçegi 127mm
Hünär Aýlanma galyplary
Reňk Sary, gök ýa-da müşderileriň islegine görä
Arassa agram 22kg
Capacityük kuwwaty 300 kg
Potensial 450L

Kir ýuwmagyň dolandyryş ulgamy
1 kir Kir ýuwýan maşynlaryň howpsuz işlemegi üçin dolandyryş ulgamy
1. Elektrik üpjünçiligini açmazdan ozal, elektrik enjamynda ýa-da enjamyň elektrik böleginde syzmalaryň bardygyny barlaň
2. Hawa bolsa, enjamyň kadaly ulanylyp bilinjekdigini anyklamak üçin ilki bilen enjam synagdan geçiriler
3. Enjamyň işleýşi wagtynda işgärler işden çykmaly däldirler we tötänleýin şikes ýetmeginiň, şahsy şikesleriň ýa-da enjamlaryň zaýalanmagynyň öňüni almak üçin islendik wagt işe üns bermeli däldirler.
4. Her dürli ütük maşynlaryny ulananyňyzda ünsüňizi jemlemeli, beýlekiler bilen gürleşmeli däl we köpçülikleýin şikes ýetmeleriniň öňüni almak üçin iş proseduralaryny berk berjaý etmeli.
5. Elektrik demir ulanylanda adamlar gitmeli we ýangynyň ýa-da beýleki hadysalaryň öňüni almak üçin elektrik üpjünçiligi islendik wagt kesilmeli
6. Iş wagtynda enjamlaryň we enjamlaryň näsazlygy ýa-da beýleki howply gizlin howplar ýüze çykan halatynda derrew kir ýuwujy gözegçä habar berilýär.
7. Iş gutaransoň, maşynyň tok wyklýuçatelini we esasy tok wyklýuçatelini öçüriň.Specialörite ýagdaýlar ýüze çykan halatynda, şol gün ýuwup bolmaýan ýorgan-düşek we eşikler, şemalladylmagy we arassa bolmagy üçin elektrik üpjünçiliginden uzakda goýulmalydyr.
8. machineryhli tehnika we enjamlar görkezilen tertipde işlenmeli we goldanylmaly
2 Kir ýuwujy enjamlara hyzmat ediş dolandyryş ulgamy
1. machineryhli enjamlaryň we enjamlaryň daşky görnüşi her gün arassalanmalydyr
2. Suw ýuwujy, guradyjynyň tozan gutusy, elektrik demiriň aşagy we gury arassalaýjynyň düwme süzgüji her gün arassalanar;
3. Arassalanyp bilýän maşynyň içindäki ähli bölekler ýer ýaly arassa we tozan, ýag tegmilleri we güneşsiz bolmalydyr.
4. Enjamyň töweregindäki ýer arassa we bir metrde başga zatlar saklanmaýar
5. Diňe elektrik bölekleriniň üstleri arassalanar we howpuň öňüni almak üçin içerki herekete getirilmez
6. Çalyşmaly esbaplar, meselem.Egin-eşik gysgyç maşyny, ähliumumy ütüklemek enjamy, köýnek ütükleýji maşyn we portret örtügi könelende, olary wagtynda çalyşmaly.
7. In engineeringenerçilik bölümi enjamlary bejermek, düýpli abatlamak we tehniki hyzmat etmek, gowşak bölekleri çalyşmak, maşyn böleklerine ýangyç guýmak we ş.m. jogapkärdir.
8. Ussat ýa-da gözegçi işgärlere enjamlara hyzmat etmegi tamamlamaga we wagtal-wagtal tötänleýin barlag geçirmäge gözegçilik etmeli we çagyrýar.
3 Kir ýuwujy ýangyn dolandyryş ulgamy
1. fireangyn söndüriji enjamlara gowy üns beriň we problemalary wagtynda habar beriň
2. Elektrik demir we bug demir ulanylandan soň, demirçiler elektrik we howa üpjünçiligini derrew kesmeli
3. Kir ýuwýan işgärler elektrik we howa tormozlarynyň ýapylmagyny we gapylaryň gulplanmagyny üpjün etmek üçin işe başlamazdan ozal öz ygtyýarlyklaryndaky sebitde gözegçilik edýärler.
4. Hiç kim iş ýerinde çilim çekmäge rugsat berilmeýär
5. Howpsuz gizlin howpy wagtynda habar beriň
6. uckshli ýük awtoulaglary we tekjeler adatdan daşary ýagdaýlarda wagtynda ewakuasiýa etmek üçin işgärleriň geçelgesini we howpsuzlyk geçelgesini ýapmaly däldir.
7. Pagta mata arabalaryny we güneşlerini ot gidrantynyň öňünde goýmak gadagandyr
4 ry Gury arassalaýyş amallarynyň howpsuzlygyny dolandyryş ulgamy
1. Gury arassalaýjy ýag üýtgeýär we bugy zäherlidir.Gaty talaplar:
a.Gury arassalaýjylar eşik goýmak ýa-da çykarmak üçin gapyny açanda süzgüçli gaz maskalaryny geýmeli
b.Düwme ýygnaýjylar we pagta tozan ýygnaýjylary ýaly gury arassalaýjy ýag zynjyrlaryny her gün arassalanyňyzda gaz maskalaryny we rezin ellikleri geýiň
c.Gury arassalaýjy enjamdan alnan eşikler, köp mukdarda gury arassalaýjy ýag bugyny bölmek üçin ütüklemezden ozal sowatmak üçin gowy şemalladylýan ýerde goýulmalydyr.
2. Az mukdarda gury arassalaýjy ýag gözüň içine girenden soň, derrew köp mukdarda suw bilen birnäçe minutlap ýuwuň we wagtynda bejergi üçin hassahana iberiň.
5 ifor Bitewi dolandyryş ulgamy
1. Myhmanhana her bir işgäri iki sany egin-eşik bilen üpjün edýär, biri işgäri ulanmak üçin, beýlekisi bolsa ammarda saklamak üçin.
2. Geýim üýtgedilýär we “arassa üçin hapa” görnüşde ýuwulýar
3. Geýimleri hususy karz bermeli däl
4. Her bir işgär formany dogry saklamak üçin jogapkärdir we rugsatsyz üýtgetmeli däldir
5. Geýim çynlakaý zeper ýeten bolsa (düzedip bolmaýar) ýa-da geleňsizlik sebäpli ýitirilen bolsa, işgäri hakyky ýagdaýa görä öwezini dolýar we pul aýlykdan aýrylýar
6. Geýimleri diňe iş wagty ulanyp bolýar we myhmanhanadan könelmeli däldir
7. Uzyn yubkalar we cheongsam şkafyň içine salnanda ep-esli bukulmalydyr we daşky palto, köýnek, ýelek we jalbar asylanda asylýar.
8. Dynç alyşda ýa-da iş saparlarynda işgärler egin-eşiklerini saklamak üçin bitewi ammara tabşyrmaly
9. Geýimlere tebigy zeper ýeten halatynda işgärler olary düzediş üçin ýeke-täk ammara tabşyrmaly
10. Işgärler eşiklerini arassa saklamak üçin wagtynda ýuwmaly;Her bölümiň dolandyryş işgärleri işgärleriň eşikleriniň talaplara laýyk gelýändigini yzygiderli barlaýarlar we muny işe baha bermegiň bir bölegi hökmünde kabul edýärler.
11. Işden çykmak proseduralary ýerine ýetirilende işgärler eşiklerini yzyna gaýtarmaly we kir ýuwujy gözegçi tarapyndan gol çekmeli.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • 1.Siz zawod ýa-da söwda kompaniýasymy?
  Wuhu Pono Plastics Co., Ltd kir ýuwýan trolleýleri we izolýasiýa gutusyny öndürmek we eksport etmek boýunça ýöriteleşendir .Anhui şäherinde ýerleşýän zawodymyz we ammarymyz bar.Zawodymyza baryp görmäge hoş geldiňiz.

  2. Kir ýuwýan trolleýleriňiz üçin kepillik näme?

  2 ýyl tigirleri öz içine almaýar, tigirler bir ýyl (adam tarapyndan döredilen zyýany öz içine almaýar)

  3. Esasy önümleriňiz näme?

  Plastiki kir ýuwujy trolleýler, kir ýuwulýan trolleýler, izolýasiýa gutusy (mümkin) .Biz soňky dizaýnlary ýa-da ýöriteleşdirilen önümleri berip bileris.

  Aýlanma galyp önümlerinde ýöriteleşmek.

  4. MOQ näme?
  30 sany.Müşderiler gaty az sargyt etseler, deňiz arkaly gämi zerurlygy sebäpli ikimiz üçinem täsirli bolmaz.Eltip bermek üçin tölegler ýokary.

  5.OEM ýa-da Custom Design sargytlaryny kabul edýärsiňizmi?
  Elbetde.Ikisini hem mähirli garşylaýarlar.

  6.Haýsy ýurt esasy eksport ýurduňyz?
  Häzirki wagtda esasy eksport bazarlarymyz Günorta-Gündogar Aziýa, Europeewropa, ABŞ, Orta Gündogar we ş.m.

  7. loadük portuňyz nirede?
  Şanhaý ýa-da Ningbo porty ýa-da Hytaýyň esasy porty.

  8. Gözleýän maglumatlarymy tapyp bilmesem ýa-da göni biri bilen gürleşmek islesem näme?
  1) Onlaýn TM ýa-da gözleg işine başlaň, bir iş gününiň dowamynda habarlaşarsyňyz.
  2) Müşderi hyzmatyna 86-18755355069 (Joanna) jaň ediň.

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň