sahypa_banner

Zygyrlary ýygnamak we paýlamak üçin tankydy meşhur hassahana we myhmanhana plastik zygyr trolleýsi / egin-eşik eltýän awtoulag

Salam, önümlerimiz bilen maslahatlaşmaga geliň!

Zygyrlary ýygnamak we paýlamak üçin tankydy meşhur hassahana we myhmanhana plastik zygyr trolleýsi / egin-eşik eltýän awtoulag

10 - 29 bölek 30 - 49 bölek> = 50 bölek

150.00 $ 138.00 $ 130.00
Peýdalary: ABŞ-nyň 1000 dollary boýunça sargytlary çalt yzyna gaýtarmakHäzir talap et
Pono 9008
450L

Önümiň jikme-jigi

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

Zygyrlary ýygnamak we paýlamak üçin tankydy meşhur hassahana we myhmanhana plastik zygyr trolleýsi / egin-eşik eltýän awtoulag

 

Material Wirgin polietilen (PE)
Ölçegi 41.34 ″ (L) * 27.56 ″ (W) * 32,28 ″ (H)
Ulanylyşy kir ýuwujy merkez, hassahana, mekdep, myhmanhana we ş.m.
Kaster 5 dýuým güýçli rolikleriň dördüsi, iki sany durnukly we iki sany çişik.
OEM & ODM Elýeterli
Kaster ölçegi 127mm
Hünär Aýlanma galyplary
Reňk Sary, gök ýa-da müşderileriň islegine görä
Arassa agram 22kg
Capacityük kuwwaty 300 kg
Potensial 450L

Kir ýuwmak ulgamy
1 Kir ýuwulýan otagyň içindäki arassaçylyk arassalygy, iş bölünişine görä bölüner we jogapkärçilik meýdany kesgitlener.Her gün işden öň we soň arassalanmaly;Açyk arassaçylyk öz gezeginde nobatçy we hepdede bir gezek arassalanýar
2 、 Kir ýuwýan enjamlar arassa saklanmalydyr, ütüklemek enjamlary her gün süpürilmelidir we hyzmat ediler;Machinehli enjamlar we enjamlar, tegmilleriň we ýag tegmilleriniň bolmazlygy üçin işden çykmazdan ozal arassalanmalydyr
3 und Kir ýuwulýan otagyň açaryny ýörite bellenen adam we enjamda esasy dolandyryjy saklamaly.Hususy paýlamak düýbünden gadagan
4 kir Kir ýuwýan maşynlar üçin ygtybarly iş proseduralary we enjamlary bejermek ulgamy:
〔1〕 Kir ýuwujy enjamlar kir ýuwýan tehnikler tarapyndan dolandyrylýar we beýleki işgärler ony ulanmaly däldirler;Düzgünnama laýyklykda berk işläň.Düzgünlere garşy işlemek ýa-da enjamlaryň aşa köp bolmagy bilen işlemek düýbünden gadagan;Arassa we tozansyz bolmagy üçin enjamlar ýygy-ýygydan süpürilmelidir
〔2 operation Işlemezden ozal, nurbatlaryň boşdugyny ýa-da ýokdugyny, her toparyň ulgamlarynyň ýagdaýynyň gowudygyny ýa-da howpsuzlyk gorag desgalarynyň gowy ýerleşdirilendigini ýa-da ýokdugyny barlamaly;Näsazlyk ýa-da bölek zeper ýeten ýagdaýynda, zerur bolanda bejeriň we çalyşyň
〔3 abnorm Anormal ses, ys ýa-da adatdan daşary işleýän ýagdaýynda, tehniki hyzmaty üçin derrew enjamy saklaň.Enjamlary kemçilikler bilen işlemek düýbünden gadagan;Geçiriji enjam her üç aýda çalgy ýagy bilen sanjylýar we her alty aýda we ýylyň dowamynda abatlanylýar we abatlanylýar;
〔4 kir Kir ýuwýan enjamlaryň hyzmat ediş işgärleri rugsatsyz iş ýerlerinden çykmaly däldir.Howpsuzlyk hadysasy ýüze çykan halatynda öz wagtynda çözmeli;Hinguwmak prosesinde tehniki işgärler berk gözegçilikde saklamaly we buýrukda gowy iş etmeli;Powerhli güýç we suw klapanlaryny kesiň, gapylary we penjireleri ýapyň we işden çykmazdan ozal ýangynyň öňüni almak, ogurlygyň öňüni almak we zyýanyň öňüni almak boýunça gowy iş ediň.
5 、 Kir ýuwmagyň howpsuzlygy we ýangynyň öňüni alyş ulgamy
〔1〕 Her kim ýangyn duýduryşyny ýatda saklamaly we ýangyn howpy we ýangyn bolan ýagdaýynda polisiýa jaň etmeli;Iş wagty çilim çekmek düýbünden gadagan, wagtlaýyn simleri hususy çekmek düýbünden gadagan;Enjamyň wyklýuçatel ýagdaýyny her kimiň bilýändigine göz ýetiriň we gyssagly ýagdaýda elektrik toguny öçüriň
〔2 power Elektrik üpjünçiliginiň we suw çeşmesiniň esasy wyklýuçateliniň ýagdaýyny biliň, howp abananda asuda boluň, wagtynda çäreleri görüň, kir ýuwulýan ýerdäki gizlin howplary barlamagy güýçlendiriň we tapylan ýagdaýynda açyk simler bilen iş salyşyň;Inflamanyjy we partlaýjy maddalary wyklýuçateliň aşagynda saklamaň.Adamlar ýangyn geçelgesiniň açylmazlygyny üpjün etmek üçin wyklýuçatelden geçenlerinde hiç hili makala goýmaň
Kir ýuwmagyň standartlary we proseduralary
.çygly arassalaýyş standartlary we proseduralary:
1] işlemezden ozal, elektrik üpjünçiliginiň we maşyn enjamlarynyň kadalydygyny ýa-da ýokdugyny barlaň we gündelik sarp edilişini üpjün etmek üçin dürli ýuwujy serişdeleri we beýleki ýuwujy serişdeleri taýýarlaň.
2. wasuwmazdan ozal mata we eşikler barlanylmaly we toparlara bölünmeli we dürli dokumalara we reňklere görä toparlarda ýuwulmaly.Myhman eşikleri we myhman ýuwýan mata degişlilikde kod lentalary bilen ýelmemeli
3. Barlag wagtynda galan zatlar tapylsa, derrew işlemeli.Myhmanyň galan zatlary bar bolsa, ýitirilen we tapylan prosedura laýyklykda işlenmeli
4. detuwulýan matanyň dürlüligine, gurluşyna we mukdaryna görä degişli ýuwujy serişde taýýarlanylýar.Gaty hapalanan mata ýa-da eşikler ýörite bejergiden soň arassalamak üçin enjamyň içine salynýar.
5. Mata ýa-da eşikleri standartlara görä kir ýuwýan maşyna salyň we öňünden ýuwmak üçin sowuk suw sepiň
6. warmyly gyzgyn suwy öňünden sanjym ediň, ýuwujy serişdäni goşuň, ýuwmagyň intensiwligini we wagtyny matanyň materialyna we hapa derejesine görä kesgitläň we esasy ýuwmak üçin gyzdyryň Ak mata hlor akartma bilen ýuwulmalydyr;Reňkli matalary kislorod bilen agartmaly;Amal wagtynda, ak däl mata hlor akartmasyny reňklemezlige aýratyn üns beriň
7. Esasy ýuwlandan soň suwy süzüň, ýuwmak üçin arassa suw sepiň we matanyň hyzmat ediş wagtyna görä ýuwmagyň wagtyny kesgitläň.
8. Mata ýa-da eşikler arassalanýança arassa suw bilen gaýta-gaýta ýuwuň. Iň soňky arassalaýyş wagtynda neýtralizator goşular we talap edilişi ýaly süýümli poroşok goşular;
9. Mata ýa-da eşikleri suwsuzlandyryň we guradyň we kir ýuwýan maşyny öçüriň Mata ýa-da eşik çykaryň
10. washuwulan eşikleri we matalary hil ülňülerine laýyklykda barlaň we hünärsizleri ýuwuň
11).Clothesuwulan eşikler we matalar guradylýar we demirlenmeli adamlar ütük toparyna iberiler we ýuwulýan ýazgylar ediler.
2. Gury arassalaýyş ülňüleri we proseduralary:
1] işlemezden ozal elektrik üpjünçiliginiň we maşyn enjamlarynyň kadalydygyny barlaň we ýuwujy we beýleki gury arassalaýyş gurallaryny taýýarlaň
2. Gury arassalaýjylar eşikleri barlamaly we toparlara bölmeli we dürli dokumalara we reňklere görä aýratyn ýuwmaly
3. Geýim jübüsini barlaň we daşary ýurt meselesi bar bolsa çykaryň Myhmanyň eşiginde galan zatlar tapylsa, hasaba alynar we myhmanyň proseduralaryna laýyklykda işlener.
4. Kir ýuwmagyň dürlüligine, gurluşyna we mukdaryna görä, degişli ýuwujy erginler ýeterlik derejede üpjün edilmelidir
5).Egin-eşiklerdäki ýörite tegmiller bolan bölekler (boýnuň we çeňňek ýaly) üýtgäp durýan ýuwujy ergin bilen ýerli görnüşde bejerilmeli Üýtgäp durýan arassalaýjy ergin adatça tetrahloretilen bolýar
6. Egin-eşikleri gury arassalaýja salyň we ýuwmak üçin tetrahloretilen sanjym ediň.Sabyn ýagy zerur bolanda taýýarlanyp bilner
7. Geýimleriň hapa derejesine görä dürli ýuwmak wagtyny belläň we tigirli arassalaň
8. Ergini boşadyň, eşikleri guradyň we ýagdaýlara baglylykda ikinji derejeli ýuwuň
9. Egin-eşik guradylandan soň, guratmak üçin gyzgyn howany açyň
10. Geýimleri sowatmak üçin pes tizlikli sowuk howany ulanyň
11. Kir ýuwýan maşyny öçüriň we eşikleri çykaryň Gerek bolsa eşikleriň üstündäki ýuwuň
12. washuwulan eşikler hil ülňülerine laýyklykda berk barlanmalydyr we hünärsiz eşikler gaýtadan ýuwulmalydyr.
13. washeduwulan eşikleri ütüklemäge we ýuwmak ýazgylaryny iberiň
3. Tekiz ütüklemek ülňüleri we proseduralary:
1] işe başlamazdan ozal işgärler enjamyň we enjamyň gowydygyny ýa-da ýokdugyny barlamalydyrlar.
2. ütüklemek maşyny açyň we gyzdyrmak üçin bugy açyň Çaltlygy we temperaturany dürli mata görä düzüň we işlemezden ozal taýýarlyk görüň.
3. Mumy matany tekiz ütüklemek maşynyna gaýtalap işlemek üçin ýerleşdiriň, mumy we tekiz ütük kemeriniň ýapyşmagynyň öňüni alyň.
4. washeduwulan zygyr matany klassifikasiýa ediň we iş wagtynda zygyr matany ýere gaçyrmaň, netijede ikinji derejeli hapalanma ýüze çykýar
5. ütüklenende, matany ütüklemek we tebigy tekizlemek üçin matany tekizläň, barmaklar bilen rulonlaryň arasynda galmazlyk üçin iş wagtynda howpsuzlyga üns beriň.
6. Demirlenen mata ülňülere laýyklykda berkidilmelidir we ýuwmagyň hili, hünärli we zeper ýetendigi barlanar.Öwrenilmedik mata ýuwmak üçin yzyna iberiler we zeper ýeten mata aýratyn saýlanyp, bejergi üçin mata otagyna gowşurylar.
7. Demirlenen we eplenen mata tabşyrmak üçin mata otagyna iberiň
8] işden soň bugy öçüriň we gyzgyn kemeriň zaýalanmazlygy üçin rulon takyk bolansoň maşyny öçüriň
9. Iş gutarandan soň enjamlary şol bir wagtyň özünde öçüriň, elektrik üpjünçiligini kesiň we gözden geçirmek we arassalamak boýunça gowy iş ediň
4. Myhman eşiklerini almak we paýlamak üçin standartlar we proseduralar:
1] otagy arassalanda, otag hyzmatkäri myhmanyň ýuwýan eşiklerini kir ýuwmak üçin şol bir wagtyň özünde habar bermeli
2. Myhman eşikleri kabul ediji, bellenilen möhletde myhman eşiklerini pol derejesinde ýygnamaly we pol işgärlerine gyssagly ýagdaýda barlamagy ýada salyň, işiňizi goýuň we wagtynda ýere ýygnaň.
3. Kir ýuwýan eşikleri pol işgärlerine tabşyryň Kir ýuwulýanlaryň sanawyny myhman doldurmaly.Myhman ony doldurmasa, myhman üçin doldurmaly we myhmandan tassyklamak üçin gol çekmegini haýyş etmeli Eger ýuwmagyň (gury ýa-da suw ýuwmak) görnüşi nädogry bolsa, myhman üýtgemezden ozal myhmandan soramaly ýok, myhmanyň ýuwulmagyna mätäçdigini tassyklaň we pol administratoryndan onuň adyndan gol çekmegini haýyş ediň
4. Poçta işgäri, otag belgisiniň, \\\\\\\\\\\\\\\\\\
5. Myhman eşikleriniň zeper ýetendigini, eşiklerdäki ýörite tegmilleri we galan zatlary barlaň Eger galan zatlar bar bolsa, şol bir wagtyň özünde myhmana gaýtarylyp berilmelidir.Myhman ýok bolanda, olary zyýansyzlandyrmak üçin öý hyzmat ediş merkezine tabşyrmaly. Myhmanyň eşikleri zaýalanan ýa-da aýryp bolmaýan tegmiller bar bolsa, myhmana görkezilmeli we kir ýuwmak sahypasynda bellik edilmelidir.
6. Myhman eşiklerini barlanyňyzdan soň, poluň işgärlerinden tassyklamak üçin gowşuryş blankasyna gol çekmegini we ýuwulmagy üçin ibermegini haýyş ediň
7. Müşderiniň kir ýuwýan işgäri, hakyky ýuwulýan mukdaryna görä bahany doldurmaly we kir ýuwmagyň sanawynyň ilkinji nusgasyny stubda goýmaly;Ikinji göçürme, ýazgy üçin ýaşaýyş jaý hyzmat merkezine gowşurylar;Üçünji nusgasy myhmanyň eşikleri ýuwlandan soň myhmana gowşurylar
8. Myhman eşikleri ýygnanandan soň kodlaşdyrylar we toparlara bölüner we arassalamak üçin gury we suw arassalaýjylara gowşurylar we degişli ýörite meseleleriň gowşurylyşy gowy bolar.
9. hinguwlandan soň, kir ýuwmagyň sanawyny we eşikleriň koduny barlaň, dogry bolandan soň bellenen möhletde pola gaýtaryň we ýuwmagyň hilini barlaň.Haýsydyr bir hünärsiz eşik bar bolsa, olary wagtynda ýuwmaly.Hünärsiz eşikleri yzyna gaýtarmak düýbünden gadagan, Gyssagly myhman eşikleri bolan ýagdaýynda, myhmanyň talap edişi ýaly wagtynda yzyna gaýtarylmaly
10] ýuwulan eşikleri pola gaýtaryp, pol hyzmatçysyna tabşyryň.Gowşuryş dogry bolansoň, pol hyzmatçysyndan tassyklamak üçin gol çekmegini haýyş ediň
11. Kir ýuwýan bölekleriň sanyny we günüň mukdaryny jemläň, “gündelik kir ýuwmak hasabatyny” takyk dolduryň we arhiw işini gowy ýerine ýetiriň
5. Egin-eşik saklaýanlar we tikinçiler üçin iş standartlary we proseduralary:
1. Ussanyň iş tertibine boýun boluň we eşikleriň hilini barlamakda we saklamakda gowy iş ediň
2. Arassalanan eşikleriň hilini üns bilen barlaň we kabul ediň we standartlara laýyk gelmeýän bolsa ýuwmak üçin yzyna iberiň
3. Doly we takyk proseduralar bilen her dürli formany sortlamak, sanamak we hasaba almak üçin jogapkär boluň
4. Işgärleriň eşiklerini, dürli matalary, myhman eşiklerini we beýleki matalary tikmek we bejermek üçin jogapkärdir
5. Tikin işgäri, taşlanan matalaryň her görnüşini özgertmek we wagtlaýyn bellenen beýleki tikin işlerini tamamlamak üçin jogapkärdir.
6. Myhmanhananyň we müdirligiň düzgünlerine we düzgünlerine boýun boluň, iş ýeriniň saglygynyň, hyzmatynyň we howpsuzlygynyň gowy bolmagyny üpjün ediň we iş kadaly dowam edip biler ýaly jogapkärçilikli sebitdäki kynçylyklary habar beriň.
6. Mata otagynyň iş standartlary we proseduralary:
1. Ussanyň iş tertibine boýun boluň we matanyň hilini barlamakda we saklamakda gowy iş ediň
2. Hasabyň we maddy yzygiderliligiň iş jogapkärçiligini berk ýerine ýetiriň we mukdaryny yzygiderli barlaň
3. Her dürli matalary kabul etmek we sazlamak, sanamak we hasaba almak üçin jogapkärçilik çekiň, amallar doly we takyk bolmaly
4. Mata ýuwulanda we her dürli mata böleklerini ülňülere görä saklanyňyzda sapaklaryň kesilmegine jogapkär boluň
5. Her dürli mata zaýalanmagyny we hapalanmagyny barlamak üçin jogapkärçilik çekiň we hünärsiz bolsa ýuwmagy tertipläň
6. Myhmanhananyň we müdirligiň düzgünlerine we düzgünlerine boýun boluň, iş ýeriniň kadaly işlemegi üçin iş ýeriniň tehniki hyzmat, howpsuzlyk we arassaçylyk ýagdaýynda saklanmagyny üpjün ediň we jogapkär sebitde adatdan daşary ýagdaýlary wagtynda habar beriň.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • 1.Siz zawod ýa-da söwda kompaniýasymy?
  Wuhu Pono Plastics Co., Ltd kir ýuwýan trolleýleri we izolýasiýa gutusyny öndürmek we eksport etmek boýunça ýöriteleşendir .Anhui şäherinde ýerleşýän zawodymyz we ammarymyz bar.Zawodymyza baryp görmäge hoş geldiňiz.

  2. Kir ýuwýan trolleýleriňiz üçin kepillik näme?

  2 ýyl tigirleri öz içine almaýar, tigirler bir ýyl (adam tarapyndan döredilen zyýany öz içine almaýar)

  3. Esasy önümleriňiz näme?

  Plastiki kir ýuwujy trolleýler, kir ýuwulýan trolleýler, izolýasiýa gutusy (mümkin) .Biz soňky dizaýnlary ýa-da ýöriteleşdirilen önümleri berip bileris.

  Aýlanma galyp önümlerinde ýöriteleşmek.

  4. MOQ näme?
  30 sany.Müşderiler gaty az sargyt etseler, deňiz arkaly gämi zerurlygy sebäpli ikimiz üçinem täsirli bolmaz.Eltip bermek üçin tölegler ýokary.

  5.OEM ýa-da Custom Design sargytlaryny kabul edýärsiňizmi?
  Elbetde.Ikisem mähirli garşylanýar.

  6.Haýsy ýurt esasy eksport ýurduňyz?
  Häzirki wagtda esasy eksport bazarlarymyz Günorta-Gündogar Aziýa, Europeewropa, ABŞ, Orta Gündogar we ş.m.

  7. loadük portuňyz nirede?
  Şanhaý ýa-da Ningbo porty ýa-da Hytaýyň esasy porty.

  8. Gözleýän maglumatlarymy tapyp bilmesem ýa-da göni biri bilen gürleşmek islesem näme?
  1) Onlaýn TM ýa-da gözleg işine başlaň, bir iş gününiň dowamynda habarlaşarsyňyz.
  2) Müşderi hyzmatyna 86-18755355069 (Joanna) jaň ediň.

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň