sahypa_banner

Hytaýda zawodyň bahasy agyr myhmanhana we kir ýuwýan merkezi saklamak we daşamak üçin agyr plastik ýorgan kir ýuwulýan trolleý mata

Salam, önümlerimiz bilen maslahatlaşmaga geliň!

Hytaýda zawodyň bahasy agyr myhmanhana we kir ýuwýan merkezi saklamak we daşamak üçin agyr plastik ýorgan kir ýuwulýan trolleý mata

10 - 29 bölek 30 - 49 bölek> = 50 bölek

150.00 $ 138.00 $ 130.00
Peýdalary: ABŞ-nyň 1000 dollary boýunça sargytlary çalt yzyna gaýtarmak
Pono 9008
450L

Önümiň jikme-jigi

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

Hytaýda zawodyň bahasy agyr myhmanhana we kir ýuwýan merkezi saklamak we daşamak üçin agyr plastik ýorgan kir ýuwulýan trolleý mata

Material Wirgin polietilen (PE)
Ölçegi 1050 (L) x700 (W) x820 (L) mm
Ulanylyşy kir ýuwujy merkez, hassahana, mekdep, myhmanhana we ş.m.
Kaster 5 dýuým güýçli rolikleriň dördüsi, iki sany durnukly we iki sany çişik.
OEM & ODM Elýeterli
Kaster ölçegi 127mm
Hünär Aýlanma galyplary
Reňk Sary, gök ýa-da müşderileriň islegine görä
Arassa agram 22kg
Capacityük kuwwaty 300 kg
Potensial 450L

Işgärleriň kir ýuwmak dolandyryş ulgamy 1
1. Egin-eşik ýuwlanda, kir ýuwýan işgärlere kir ýuwulýan otagda gülmek we oýnamak, howpsuzlyga üns bermek, elektrik togunyň we heläkçilikleriň öňüni almak we howply faktorlary wagtynda habar bermek we olary dogry dolandyrmak düýbünden gadagan edilýär.
2. Kir ýuwýan işgärler işden öň zatlary sanamaly.Mysal üçin, ýazgylar düzüň, elementleri bölmek tablisasy bilen deňeşdiriň we ýalňyşlyklary wagtynda habar beriň.
3. Her çalşyk ýolbaşçysy, eşikleriň arassa we tertipli bolmagyny üpjün etmek üçin toparyň içindäki ähli işleri wagtynda we hemmetaraplaýyn tertipleşdirmeli.Kesel ýa-da başga meseleler sebäpli işläp bilmeýän işgärler wagtynda rugsat soraýarlar.
4. Adamlara mylakatly we mylaýym çemeleşiň, işjeň we joşgunly hyzmat ediň, okuwçylar ýa-da beýlekiler bilen dawa etmäň, heläkçilikleri we şahsy ýalňyşlyklary gizlemäň.
5. Kir ýuwýan işgärler elmydama talyplara gönükdirilen düşünjäni döretmeli, hyzmatyň hilini ýokarlandyrmak we ýokary hilli hyzmat döretmek üçin işjeň işlemeli.
6. Howpsuzlyk amallarynyň düzgünlerini berjaý ediň, enjamlara gowy serediň we suwy, elektrik toguny, kir ýuwujy we ş.m. tygşytlaň.
7. Kir ýuwýan maşyny hepdede bir gezek dezinfeksiýa ediň, her gün arassalaň we topragy arassa saklaň, otag arassa, tertipli we yssyz bolar.
8. Işgärler kir ýuwulýan otagdaky beýleki elektrik enjamlaryny rugsatsyz ulanmaly däldir.Tapylsa, tankyt ediler we bilim alarlar.Çynlakaý ýagdaýda işden çykarylar.
9. Kir ýuwýan işgär, amal amallaryny berk berjaý etmeli, hasaba alyş blankasyny doldurmaly we kir ýuwýanlaryň sanawy bilen eşikleri almaly.
10. Işgärler başgalara eşikleri rugsatsyz mugt ýuwmaga kömek edip bilmezler ýa-da baha sanawyna görä töleg almazlar.Tapylan halatynda 5 esse köp jerime salynar we işgärler birnäçe gezek tapylsa yzyna gaýtarylar.
11. Işgärler agzybir we dostlukly bolmaly, hyzmatdaşlykda gowy iş etmeli, işe wepaly bolmaly, müşderilere mylakatly we dogruçyl bolmaly we işi wagtynda we hiline görä tamamlamaly.
Işgärleriň kir ýuwmagy dolandyryş ulgamy 2
Shift kir ýuwmak, çalşyk hyzmat ulgamynda möhüm elementdir.Häzirki wagtda kir ýuwulýan otag iki bölege bölünýär: işgärleriň iş eşiklerini ýuwmak we işgärleriň beýleki eşiklerini özbaşdak ýuwmak.Kir ýuwulýan otagyň dolandyrylyşyny güýçlendirmek, ýuwmagyň hilini üpjün etmek we işgärlere özlerini rahat duýmak üçin bu ulgam kesgitlenýär.
1. Egin-eşik ýuwlanda, kir ýuwýan işgärlere kir ýuwulýan otagda gülmek we oýnamak, howpsuzlyga üns bermek, elektrik togunyň we heläkçilikleriň öňüni almak we howply faktorlary wagtynda habar bermek we olary dogry dolandyrmak düýbünden gadagan edilýär.
2. Kir ýuwýan işgärler işden öň zatlary sanamaly we ýazgylary dogry ýazmaly;Kir ýuwýanlara eşikde puluň ýa-da zatlaryň bardygyny barlamagy ýada salyň.
3. Adamlara mylakatly we mylaýym çemeleşiň, işjeň we mähirli hyzmat ediň, işgärler bilen dawa etmäň we heläkçilikleri we şahsy ýalňyşlyklary gizlemäň.
5. Kir ýuwýan işgärler elmydama işgärlere gönükdirilen düşünjäni döretmeli, hyzmatyň hilini ýokarlandyrmak we ýokary hilli hyzmat döretmek üçin işjeň işlemeli.
6. Howpsuzlyk amallarynyň düzgünlerini berjaý ediň, enjamlara gowy serediň we suwy, elektrik toguny, kir ýuwujy we ş.m. tygşytlaň.
7. Kir ýuwulýan otagdaky maşynlar we enjamlar arassa we tertipli bolmaly.Kir ýuwýan maşyn hepdede bir gezek dezinfeksiýa edilmelidir.Kir ýuwýan maşyny her gün arassalamaly we otagyň arassa, tertipli we yssyz bolmagyny üpjün etmek üçin ýer arassa bolmaly.
8. Maşynlar we enjamlar düzgünlere laýyklykda saklanmalydyr;Enjam iş görkezmelerine laýyklykda işlemeli.
9. Işgärler kir ýuwulýan otagda beýleki elektrik enjamlaryny rugsatsyz ulanmaly däldir.Tapylsa, tankyt ediler we bilim alarlar.Çynlakaý ýagdaýda işden çykarylar.
10. Kir ýuwýan işgär işgärler üçin eşik ýuwmak üçin amal amallaryny berk berjaý etmeli.Hasaba alyş blankasyny doldurmaly we adyny eşiklere ýazmaly.
11. Işgärler agzybir we dostlukly bolmaly, hyzmatdaşlykda gowy iş etmeli, işe wepaly bolmaly, işgärlere mylakatly we dogruçyl bolmaly we işi wagtynda we hiline görä tamamlamaly.
12. Degişli işgärler kir ýuwulýan otaga girip bilmezler;Öz-özüňi ýuwmak sebäpli kir ýuwulýan otaga girýän işgärler adaty kir ýuwýan maşynlary we öz kir ýuwýan tozany ulanmalydyrlar.Senagat kir ýuwýan maşynlary we beýleki enjamlary açmaň we kir ýuwulýan otag üçin ýörite kir ýuwýan tozany ulanmaň.
Işgärleriň kir ýuwmagy dolandyryş ulgamy 3
1. Kompaniýanyň kir ýuwýan otagynyň ýuwulýan ýeri tozan geçirmeýän eşikler bilen çäklenýär;
2. Degişli önümçilik bölümleri eşikleri arassalaýjylara eltmek we kir ýuwulýan otagy meýilleşdirilen sikl boýunça ulanmak üçin ýörite işgärleri belleýär;
3. Kir ýuwulýan zatlary görkezilen mukdarda ýuwuň, artykmaç ýüklemek gadagandyr;
4. Enjam döwülse, administratiw bölüme wagtynda habar berilmelidir.Rugsat berilmedik sökmek we ýygnamak gadagandyr;
5. Ulanylandan soň, gitmezden ozal suw we elektrik toguny öçürmeli.Operasiýa proseduralaryny bozsaňyz we awariýa ýitgilerine sebäp bolsaňyz, jogapkärçilik çekersiňiz;
6. Howpsuzlyk amallarynyň düzgünlerini berjaý ediň, enjamlara gowy üns beriň we suwy, elektrik toguny, kir ýuwujy we ş.m. tygşytlaň. Kir ýuwýan tozany adaty mukdarda goýmaly;
7. Kir ýuwulýan otagda gülmek we oýnamak, howpsuzlyga üns bermek, elektrik togunyň we heläkçilikleriň öňüni almak, tapylan howply faktorlary dogry dolandyrmak we wagtynda habar bermek düýbünden gadagan edilýär;
8. Arassalaýjy, poly we otagy arassa we kanalizasiýa päsgelçiliksiz saklamak üçin günde bir gezek arassalamaly;
9. Geýimleri her gün irden sagat 09: 00-da arassalaýjylara eltiň we günortan 16: 30-da ýuwulan eşikleri alyň.
Işgärleriň kir ýuwmagy dolandyryş ulgamy 4
1-nji madda işgärler üçin amatly, amatly we howpsuz ýaşaýyş gurşawyny döretmek we durmuşlaryny amatly we reňkli etmek üçin ulgam düzüldi.
2-nji madda bu ulgam kompaniýanyň ähli işgärlerine degişlidir.
Kir ýuwmagyň 3-nji maddasy
(1 office Ofis işgärleriň kir ýuwmagy üçin jogapkärdir.
(2) Mehaniki bölüm kir ýuwýan maşynyň abatlanylmagyna jogapkärdir.
(3 the Ofisiant, kir ýuwýan maşynyň gündelik hyzmatyna we kir ýuwulýan otagyň düzgünlerini berjaý etmegine işgärlere gözegçilik edýär.
Kir ýuwmagyň 3-nji maddasy
(1 staff Işgärleriň kir ýuwulýan otagynyň açylyş wagty:
Irden: 8: 00-11: 30
Günortan: 13: 00-17: 30
Agşam: 18: 30-22: 30.
(2 clothes Kir ýuwýan maşyn bilen eşik ýuwulanda, dogry amallary ýerine ýetiriň.
(3 clothes Geýimleri ýuwanyňyzdan soň eşikleri wagtynda alyň.Kir ýuwulýan otagyň lagymyna eşik, aýakgap we jorap atmaň.Düzgünleri bozanlara 30 ýuan jerime tölener.
(4 the Kir ýuwýan maşyn işleýän wagty kir ýuwýan gapagy açmak düýbünden gadagan.Düzgünleri bozanlara 30 ýuan jerime tölener.
(5 the Kir ýuwýan maşyn näsazlyk sebäpli işlemese, rugsatsyz tehniki hyzmat üçin gapagy aýyrmaga rugsat berilmeýär.Hasaba aljak we giňişleýin bölümiň ýolbaşçysyna hasabat berjek giňişleýin hyzmat işgärlerine habar bermegiňizi haýyş edýäris.Giňişleýin bölüm tehniki hyzmat üçin mehaniki güýç bölümi bilen habarlaşar.
(6 Kir Kir ýuwýan maşyna bilkastlaýyn kakmak ýa-da ýiti gurallary ulanmak arkaly zeper ýetmegine ýol berilmeýär.Tapylansoň, 300 ýuana jerime salynar.
Clothes 7 clothes Geýimleri ýuwmazdan ozal jübiňizdäki güneşleri arassalaň (çyralar, çilimler, otwýortkalar, barmak gysgyçlary we ş.m.), soňra arassalamak üçin kir ýuwýan maşyna salyň.
(8 hand Eliňizi ýuwýan çelege doly durmazdan ozal goýmaň!Fiziki şikeslerden gaça durmak üçin.
(9 never Hiç haçan kerosin, benzin, banan suwy, alkogol we ş.m. ýa-da şular ýaly maddalar bilen boýalan önümleri ýuwýan çelege ýa-da ýanyna goýmaň!Partlama we ýangyn howpy.
(10 p Ponçoslary, welosiped örtüklerini, aşaky önümleri, elastik önümleri we beýleki suw geçirmeýän ýa-da ýüzýän eşikleri ýuwmaň!Hinguwmak ýa-da suwsuzlamak wagtynda adaty bolmadyk titremeden ýa-da eşiklere zeper ýetmezlik üçin.
4-nji madda Bu düzgünler kir ýuwulýan gününden başlap durmuşa geçirilýär.
Işgärleriň kir ýuwmagy dolandyryş ulgamy 5
1 und Kir ýuwmak
Oorapyk arassaçylyk arassalygy zähmet bölünişine görä bölüner we jogapkärçilik meýdany kesgitlener.Her gün işden öň we soň arassalanmaly;Açyk arassaçylyk öz gezeginde nobatçy we hepdede bir gezek arassalanýar.
2 、 Kir ýuwujy enjamlar arassa saklanmalydyr, ütüklemek enjamlary her gün süpürilmelidir we hyzmat ediler;Machineryhli enjamlar we enjamlar tegmillerden we ýag tegmillerinden halas bolmak üçin işden öň arassalanmalydyr.
3 und Kir ýuwulýan otagyň açary ýörite bellenen adam tarapyndan saklanar we enjamdaky esasy dolandyryjy ony saklamalydyr.Hususy paýlamak düýbünden gadagan.
4 kir Kir ýuwýan maşynlar üçin ygtybarly iş proseduralary we enjamlary bejermek ulgamy:
(1) Kir ýuwujy enjamlar kir ýuwýan tehnikler tarapyndan dolandyrylýar we beýleki işgärler ony ulanmaly däldirler;Düzgünnama laýyklykda berk işläň.Düzgünlere garşy işlemek ýa-da enjamlaryň aşa köp bolmagy bilen işlemek düýbünden gadagan;Arassa we tozansyz bolmagy üçin enjamlar ýygy-ýygydan süpürilmelidir.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • 1.Siz zawod ýa-da söwda kompaniýasymy?
  Wuhu Pono Plastics Co., Ltd kir ýuwýan trolleýleri we izolýasiýa gutusyny öndürmek we eksport etmek boýunça ýöriteleşendir .Anhui şäherinde ýerleşýän zawodymyz we ammarymyz bar.Zawodymyza baryp görmäge hoş geldiňiz.

  2. Kir ýuwýan trolleýleriňiz üçin kepillik näme?

  2 ýyl tigirleri öz içine almaýar, tigirler bir ýyl (adam tarapyndan döredilen zyýany öz içine almaýar)

  3. Esasy önümleriňiz näme?

  Plastiki kir ýuwujy trolleýler, kir ýuwulýan trolleýler, izolýasiýa gutusy (mümkin) .Biz soňky dizaýnlary ýa-da ýöriteleşdirilen önümleri berip bileris.

  Aýlanma galyp önümlerinde ýöriteleşmek.

  4. MOQ näme?
  30 sany.Müşderiler gaty az sargyt etseler, deňiz arkaly gämi zerurlygy sebäpli ikimiz üçinem täsirli bolmaz.Eltip bermek üçin tölegler ýokary.

  5.OEM ýa-da Custom Design sargytlaryny kabul edýärsiňizmi?
  Elbetde.Ikisem mähirli garşylanýar.

  6.Haýsy ýurt esasy eksport ýurduňyz?
  Häzirki wagtda esasy eksport bazarlarymyz Günorta-Gündogar Aziýa, Europeewropa, ABŞ, Orta Gündogar we ş.m.

  7. loadük portuňyz nirede?
  Şanhaý ýa-da Ningbo porty ýa-da Hytaýyň esasy porty.

  8. Gözleýän maglumatlarymy tapyp bilmesem ýa-da göni biri bilen gürleşmek islesem näme?
  1) Onlaýn TM ýa-da gözleg işine başlaň, bir iş gününiň dowamynda habarlaşarsyňyz.
  2) Müşderi hyzmatyna 86-18755355069 (Joanna) jaň ediň.

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň