sahypa_banner

Hytaýda lomaý ýokary hilli plastmassa ýorgan-düşek kir ýuwýan trolleý, 6 dýuým güýçli kastorlaryň dördüsi, iki sany durnukly we iki sany çişlik

Salam, önümlerimiz bilen maslahatlaşmaga geliň!

Hytaýda lomaý ýokary hilli plastmassa ýorgan-düşek kir ýuwýan trolleý, 6 dýuým güýçli kastorlaryň dördüsi, iki sany durnukly we iki sany çişlik

10 - 29 bölek 30 - 49 bölek> = 50 bölek
150.00 $ 138.00 $ 130.00
Peýdalary: ABŞ-nyň 1000 dollary boýunça sargytlary çalt yzyna gaýtarmak
Pono 9008
450L

Önümiň jikme-jigi

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

Hytaýda lomaý ýokary hilli plastmassa ýorgan-düşek kir ýuwýan trolleý, 6 dýuým güýçli kastorlaryň dördüsi, iki sany durnukly we iki sany çişlik

Material Wirgin polietilen (PE)
Ölçegi 1050 (L) x700 (W) x820 (L) mm
Ulanylyşy kir ýuwujy merkez, hassahana, mekdep, myhmanhana we ş.m.
Kaster 5 dýuým güýçli rolikleriň dördüsi, iki sany durnukly we iki sany çişik.
OEM & ODM Elýeterli
Kaster ölçegi 127mm
Hünär Aýlanma galyplary
Reňk Sary, gök ýa-da müşderileriň islegine görä
Arassa agram 22kg

Kir ýuwulýan arassaçylyk dolandyryş ulgamy
1 、 Theaşaýyş jaýy ýörite kir ýuwujy ýa-da jemgyýetçilik ýuwujy hyzmatlar bilen üpjün edilmelidir ~ kir ýuwulýan ýerleri pagta sortlaýyş meýdançasyna, arassalaýyş we guradyş meýdançasyna, ütüklemek we bukulýan ýer, ammar we paýlaýyş meýdançasyna bölmek gerek.Pagta matalaryny sortlamak, arassalamak, guratmak, bejermek, ütüklemek, klassifikasiýa etmek, wagtlaýyn saklamak we paýlamak amallary haç hapalanmagynyň öňüni almak üçin arassalamakdan we hapalanmakdan aýrylar.
2 und Kir ýuwulýan otagy içerde arassalamak her bir adamyň zähmet bölünişine görä bölüner, jogapkärçilik meýdany kesgitlener, arassalamak her gün işden öň we soň, daşarda arassalamak işleri geçiriler; nobat hepdede bir gezek.Kir ýuwulýan otag arassa we tertipli bolmaly, ähmiýetsiz zatlar saklanmaly däldir.Hapa ýörite gaplarda saklanmaly we örtülmeli.
3 operating Gaty işleýiş proseduralary we klassifikasiýa ýuwujy ulgam ~ reňkli we reňksiz düşek eşiklerini bölmek cotton pagta we himiki süýümi bölmek.Dikeldilen hapalanan ýatylýan eşikler dezinfeksiýa edilmeli, ýuwulmaly, guradylýar, demirlenýär, bukulýar we haç ýokançlygynyň öňüni almak üçin wagtynda kategoriýa boýunça ýerleşdirilmelidir.
4 、 Dezinfeksiýa işi ýörite bellenen adam tarapyndan dolandyrylmalydyr, degişli dezinfeksiýa bilimlerini we dezinfeksiýa usullaryny özleşdirmelidir the talaplary kanagatlandyrmak üçin iş proseduralaryny berk berjaý etmelidir we dezinfeksiýa serişdeleriniň paýy iş görkezmelerine laýyk bolmalydyr dezinfeksiýa ýazgylaryny dolduryň.
5 public Jemgyýetçilik önümlerini daşarda ýuwmaly bolsa, ökde arassalaýyş we dezinfeksiýa şertleri bolan kir ýuwujy bölüm saýlanar, önümleriň gowşurylyşy we kabul edilmegi, kir ýuwujy enjamlaryň önümleriniň arassalanmagy we dezinfeksiýa ýazgylary bolmalydyr. talap edilýär.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • 1.Siz zawod ýa-da söwda kompaniýasymy?
  Wuhu Pono Plastics Co., Ltd kir ýuwýan trolleýleri we izolýasiýa gutusyny öndürmek we eksport etmek boýunça ýöriteleşendir .Anhui şäherinde ýerleşýän zawodymyz we ammarymyz bar.Zawodymyza baryp görmäge hoş geldiňiz.

  2. Kir ýuwýan trolleýleriňiz üçin kepillik näme?

  2 ýyl tigirleri öz içine almaýar, tigirler bir ýyl (adam tarapyndan döredilen zyýany öz içine almaýar)

  3. Esasy önümleriňiz näme?

  Plastiki kir ýuwujy trolleýler, kir ýuwulýan trolleýler, izolýasiýa gutusy (mümkin) .Biz soňky dizaýnlary ýa-da ýöriteleşdirilen önümleri berip bileris.

  Aýlanma galyp önümlerinde ýöriteleşmek.

  4. MOQ näme?
  30 sany.Müşderiler gaty az sargyt etseler, deňiz arkaly gämi zerurlygy sebäpli ikimiz üçinem täsirli bolmaz.Eltip bermek üçin tölegler ýokary.

  5.OEM ýa-da Custom Design sargytlaryny kabul edýärsiňizmi?
  Elbetde.Ikisem mähirli garşylanýar.

  6.Haýsy ýurt esasy eksport ýurduňyz?
  Häzirki wagtda esasy eksport bazarlarymyz Günorta-Gündogar Aziýa, Europeewropa, ABŞ, Orta Gündogar we ş.m.

  7. loadük portuňyz nirede?
  Şanhaý ýa-da Ningbo porty ýa-da Hytaýyň esasy porty.

  8. Gözleýän maglumatlarymy tapyp bilmesem ýa-da göni biri bilen gürleşmek islesem näme?
  1) Onlaýn TM ýa-da gözleg işine başlaň, bir iş gününiň dowamynda habarlaşarsyňyz.
  2) Müşderi hyzmatyna 86-18755355069 (Joanna) jaň ediň.

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň