sahypa_banner

Hytaý zawody has ýokary hilli we arzan bahadan mata saklamak üçin plastik kir ýuwýan trolleý / zygyr arabany gönüden-göni üpjün edýär

Salam, önümlerimiz bilen maslahatlaşmaga geliň!

Hytaý zawody has ýokary hilli we arzan bahadan mata saklamak üçin plastik kir ýuwýan trolleý / zygyr arabany gönüden-göni üpjün edýär

10 - 29 bölek 30 - 49 bölek> = 50 bölek
150.00 $ 138.00 $ 130.00
Peýdalary: ABŞ-nyň 1000 dollary boýunça sargytlary çalt yzyna gaýtarmak
Pono 9008
400L

Önümiň jikme-jigi

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

Hytaý zawody has ýokary hilli we arzan bahadan mata saklamak üçin plastik kir ýuwýan trolleý / zygyr arabany gönüden-göni üpjün edýär

 

Material Wirgin polietilen (PE)
Ölçegi 1050 (L) x700 (W) x820 (L) mm
Ulanylyşy kir ýuwujy merkez, hassahana, mekdep, myhmanhana we ş.m.
Kaster 5 dýuým güýçli rolikleriň dördüsi, iki sany durnukly we iki sany çişik.
OEM & ODM Elýeterli
Kaster ölçegi 127mm
Hünär Aýlanma galyplary
Reňk Sary, gök ýa-da müşderileriň islegine görä
Arassa agram 22kg
Capacityük kuwwaty 300 kg
Potensial 450L

Kir ýuwmagyň dolandyryş meýilnamasy
(1) Gündelik dolandyryş standarty
Keselhanadaky çagalaryň perdelerini, düşek düşeklerini, düşek eşiklerini we perdelerini ýuwuň, guradyň, paýlaň, kir ýuwýan enjamlary yzygiderli arassalaň we hyzmat ediň, zeper ýeten we daşarky eşikleri tikiň we bejeriň.
Hyzmatyň hil standarty:
(1) Kir ýuwýanlar, wezipelerini almak üçin taýýarlanýar we baha berilýär
(2) Kir ýuwmagyň berk ulgamyny, jogapkärçilikden soňky ulgamy we kir ýuwmak ulgamyny döretmek
(3) Göwnejaý ulanylmagyny üpjün etmek üçin kir ýuwýan maşynyň, guradyjy we ütük maşynyň işleýiş prosesini düzüň
(4) Adaty işlemegi dowam etdirmek üçin enjamlary hepdelik, aýlyk we ýyllyk tehniki hyzmat etmek, enjamlary tapmak we tehniki taýdan hyzmat etmekde hyzmatdaşlyk ediň.
(5) hinguwmak we ütüklemek işini hiline we mukdaryna görä tamamlaň.
Aýratyn talaplar:
Egin-eşikleri ýuwmak we ütüklemek aşakdaky talaplara laýyk gelmelidir:
Clothes Egin-eşikler arassalanmaly we tegmil galyndylaryndan boşadylmalydyr (eşikleri alanyňyzda doly aýryp bolmaýan tegmiller aýratyn bellener);
② Demirlemek, eşik kategoriýasynyň talaplaryna laýyklykda Aurora we suw belliklerinden tekiz, arassa, arassa we erkin bolmaly;Hiç hili deformasiýa, reňkleme, reňk, reňklemek, matanyň gatylaşmagy, bulaşmagy, çyzylmagy we ýuwulmagy netijesinde dörän zeper ýok;
Clean Arassalanan eşikler galyndy ysy bolmaz;Düwmeleriň nagyşlary üýtgewsiz saklanmalydyr;Eplemek üçin ýaramly eşikler bukulmaly we daşalmaly däldir we eşik asýanlar ulanylar;
④ Arassa we guradylan eşikler, çagalar, ýorgan-düşek we ş.m. alamatlaryň klassifikasiýasyna laýyklykda tertipli ýerleşdirilmelidir, çagalaryň ýaşaýyş we işjeňlik bölümlerine görä ýörite dolanyşyk gutularyna jemlener we gündelik ulanyş zerurlyklaryny üpjün etmek üçin topara gaýdyp geler.
Service Hyzmat möhletini uzaltmak üçin matany iň oňat proses we materiallar bilen saklamaga çalyşyň.Adam saglygyna zyýanly kir ýuwýan materiallary ulanmaň
Kir ýuwmak dolandyryş ulgamy:
Law Bölüm tarapyndan hukuk goraýjy we borçlary taýýarlamak üçin talap edilýän her dürli düşek, polotensa we eşikleri ýuwmak, guratmak we ütüklemek üçin jogapkärçilik çekiň, şahsy eşikleri, polotensalary we eşikleri ýuwmak, guratmak we demirlemek düýbünden gadagan.
Was Kir ýuwýan materiallary almak, mukdaryna görä materiallary kesmek, materiallary, suwy we elektrik energiýasyny tygşytlamak, gündelik arassalamak işini gowy ýerine ýetiriň we kir ýuwuň.
Registration Hasaba alyş, almak we gowşurmak proseduralaryny tamamlaň, düşek eşiklerini alyň we iberiň, ýüzlerine sanap, gol çekiň we ýalňyşlaryň, ýalňyşlyklaryň we ýitgileriň öňüni almak üçin zeper ýeten eşikleri belläň.
Operating Amal proseduralaryna we klassifikasiýa ýuwujy ulgamyna berk boýun egiň we düşekleri eşikden aýyryň we reňkini reňksizden aýyryň.
Employees Işgärler dürli enjamlaryň öndürijiligi bilen tanyş bolmaly, iş proseduralaryny berk ýerine ýetirmeli, mehaniki enjamlara gowy ideg etmeli, yzygiderli tehniki hyzmat etmeli, kir ýuwmagyň hilini üpjün etmek we heläkçilikleriň öňüni almak üçin artykmaç ýüklemeli däl.Kir ýuwýan maşyn döwülse, dolandyryş işgärlerine wagtynda habar berilmelidir.
The Kir ýuwulýan ýerleri arassa we tertipli saklaň, kir ýuwmaň, iýmäň we hapalanmaň;Ulanyjy ulanylandan soň gapylary, penjireleri, suw we elektrik enjamlaryny ýapmak üçin jogapkärçilik çeker we biperwaý bolmaz.
Dezinfeksiýa:
Clean Arassalanan we ýuwulmadyk düşek eşikleri aýratyn ýerleşdiriler we hapalanan ýatylýan eşikleri gaýtadan işlemek we arassa ýatylýan eşikleri paýlamak üçin iki penjire gurlar.
Seriously Hapalanan eşikler üçin himiki dezinfeksiýa erginine yzyna alanyňyzdan soň iki sagat çümdüriň we ýuwuň.
Work Iş gurşawyny arassa we tertipli saklaň we otagy ýygy-ýygydan dezinfeksiýa ediň.Washuwulmadyk düşek eşikleri bir ýere jemlener we hiç ýere zyňylmaz.
Employees Her işden soň işgärleriň elleri arassalanmaly we dezinfeksiýa edilmeli.Hapa eşikleri gaýtadan işleýän işçiler iş aýakgaplary we maskalar geýmeli.Otagy ýygy-ýygydan şemalladyň we dezinfeksiýa ediň.
Powding ýalňyşlyk bilen ulanmazlyk we ulanmazlyk üçin ýuwujy poroşok, ýuwujy we dezinfeksiýa goýulýar
⑥ Iş eşikleri dezinfeksiýa etmeli we arassalamaly.Içerki eşikleri, içki eşikleri, joraplary we ş.m. ýuwmak üçin senagat kir ýuwýan maşynlary ulanmak gadagandyr. Kir ýuwýan maşynlar yzygiderli dezinfeksiýa edilmelidir.
Wash ýuwlandan soň, iş eşiklerini arassalaň we eşikleriň üstünde goýuň.Gijelerine sterilizasiýa etmek üçin ultramelewşe çyrany ýakyň.
In Dezinfeksiýa serişdesini ulananyňyzda ýeriň we diwaryň zaýalanmazlygy üçin üns beriň.
Hinguwmagyň hil standarty:
Wash wasuwmazdan ozal, hapalanmagy aňsat bolan eşikleri, ýakalary we beýleki eşik ýerlerini barlaň we ýuwujy serişdeleri pürküň.Hususan-da, nejis bilen boýalan perdeler we eşikler ilki bilen ýuwulmaly we ýuwulmaly, soňra bolsa tertip boýunça ýuwulmaly
10 10 ~ 15 minutdan soň, dürli eşiklere görä dogry ýuwujy serişdäni saýlaň we kir ýuwýan maşyna salyň.Geýimleriň agramy enjamyň kuwwatyna laýyk gelmelidir
Water Suwuň temperaturasyny we ýuwulýan wagtyny takyk özleşdiriň.Gara we çal eşikleri suwuň temperaturasynda 35 below-dan 10 minut töweregi ýuwmaly;Ak eşikleri 60 below-dan pes suw temperaturasynda, has gowusy 10 minutdan gowrak ýuwmaly.
Was washeduwulan eşikleri guradyň we guradyş temperaturasyny 60 below-dan aşakda dolandyryň.
Beýleki görkezmeler:
Kir ýuwujy poroşok, dezinfeksiýa we beýleki sarp edilýän zatlar emläk tölegine goşulýar.Suw we elektrik alyjy tarapyndan üpjün edilýär Kir ýuwulýan otagdaky suw we elektrik diňe alyjynyň harytlaryny ýuwmak üçin ulanylýar.Satyn alyjy bolmadyk köpçülikleýin harytlaryň şahsy ýuwulýandygy anyklanylsa, her açyş üçin 100 RMB aýyrylar.Üç jemleýji açyşdan soň, alyjynyň ähli satyn alyş şertnamalaryny kanuny tertipde ýatyrmaga hukugy bar.
Kir ýuwulýan otagda her gün takmynan 600 kilogram eşik, perde we düşek ýuwulýar
(2) Gündelik dolandyryş çäreleri
Kir ýuwmak hyzmatyny dolandyrmak çäreleri 1. Kir ýuwýan işgärler elmydama işgärlere gönükdirilen düşünjäni döretmeli, hyzmatyň hilini ýokarlandyrmak we ýokary hilli hyzmat döretmek üçin işjeň işlemeli.
2. Adamlara sypaýy we mylaýym çemeleşiň, işjeň we mähirli hyzmat ediň, işgärler ýa-da beýlekiler bilen dawa etmäň, heläkçilikleri we şahsy ýalňyşlyklary gizlemäň
3. Kir ýuwulýan otagyň içerki düzgünlerini we düzgünlerini, iş akymyny, ýuwulmagyny, ütüklemegini we beýleki hil standartlaryny düzüň.4. Egin-eşik almazdan ozal eşikleriň doly we zaýalanandygyny barlaň we eşikleriň takyk bolmagy üçin sanlara görä hasaplaň.
5. Kir ýuwmagyň we ütüklemegiň hilini üpjün etmek we eşikleriň öz wagtynda gutarmagyny we yzyna gaýtarylmagyny üpjün etmek üçin iş proseduralaryna we ülňülerine laýyklykda berk işläň.Işgär ýuwmagyň arassa däldigini we ýagdaýyň dogrydygyny görkezse, işgäriň ýuwulan zatlary ret etmäge hukugy bar.Betbagtçylyklardan gaça durmaga synanyşyň.Adam ýalňyşlygy ýüze çykan halatynda jogapkärçiligi öz üstüne alyň.
6. Dürli maşynlaryň we enjamlaryň ulanylyşy bilen tanyş boluň, işgärleriň we enjamlaryň howpsuzlygyny üpjün etmek üçin enjamy düzgünlere laýyklykda işlediň, enjamlary we enjamlary seresaplylyk bilen arassalaň we hyzmat ediň, iş meýdanyny arassa we tertipli saklaň.
7. Iş wagtynda enjamyň işleýşini islendik wagt barlaň we abatlamakda näsazlygy habar beriň.Enjamyň işleýşi wagtynda postdan çykmaň.
8. Her gün taýynlyk görüň we enjamlary iş proseduralaryna laýyklykda başlaň, işlediň we ýapyň.
9. Zerur harytlar üçin ýüz tutuň, ulanylyşyna gözegçilik ediň we çykdajylaryň habardarlygyny ýokarlandyryň Önümçilik ýazgylaryny we gündelik iş ýazgylaryny saklaň
10. Islendik wagt logistika dolandyryş merkezi bilen habarlaşyň, talaplary kabul ediň we pikirleri we teklipleri diňläň.
2. Kir ýuwmak proseduralary 1. Collectionygnamak proseduralary
(1) collectionygnamak wagty her gün agşam sagat 5: 00-dan öň bolmaly.Belli bir wagt, ynanylýan tarapyň ýolbaşçysynyň we işgärleriniň wagtyna görä düzülýär (2) Kir ýuwýan sumkadaky bölekleriň sanynyň kir ýuwujy sanawyna laýyk gelýändigini barlaň we kir ýuwujy sanawdaky reňkini belläň gyzyl ruçka (haýsydyr bir ýalňyşlyk bar bolsa, degişli işgärlere habar beriň)
The Kir ýuwulýanlaryň sanawynda ýörite eşikleriň aýratynlyklaryna we reňklerine üns beriň.
The Jübüleriň, düwmeleriň, materiallaryň we ş.m. kemçilikli, boýalan ýa-da düwmeleriň gaçýandygyna üns beriň.Hawa bolsa, derrew degişli ygtyýarly ýolbaşçylara hasabat beriň.
.
Mark Bellik edilende, kenep, pagta we ýylylyga çydamly süýüm önümleri üçin bellik boýnunda, jalbar gyrasynda ýa-da her burçda görünýän ýerde bolmaly.
The Kir ýuwulýanlaryň sanawynda ýörite bellikler bar bolsa, şahsyýeti kesgitlemek üçin bellik edilýär:
a.Agyr pasta: gyzyl howpsuzlyk pinini her burçda görünýän ýerde berkidiň.
b。 Çalt arassalamak: reňkli mata zolaklaryny goşuň we ähli burçlarda ýerleri görmek üçin howpsuzlyk nokatlary bilen berkidiň.
c。 ütüklemek: burçda gysmak üçin sanly mata zolaklaryny we howpsuzlyk nokatlaryny ulanyň.
The Birmeňzeş reňkli jorap sumkasy sanly mata zolaklary bilen berkidiler we birleşdiriler.
Clean Arassalamak üçin nomerli kir ýuwujy sanawy beriň
.
② Soňra aýrylan eşikler ýuwulan, gury arassalanan ýa-da demirlenen görnüşlere bölünýär.
Sort sortlananda, eşikler aşakdaky mazmuna laýyklykda barlanar:
a.Specialörite bejermek üçin solmak, reňklemek, gara reňk, ýag tegmili, hapa we arassalamak aňsat bolanlar saýlanar.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • 1.Siz zawod ýa-da söwda kompaniýasymy?
  Wuhu Pono Plastics Co., Ltd kir ýuwýan trolleýleri we izolýasiýa gutusyny öndürmek we eksport etmek boýunça ýöriteleşendir .Anhui şäherinde ýerleşýän zawodymyz we ammarymyz bar.Zawodymyza baryp görmäge hoş geldiňiz.

  2. Kir ýuwýan trolleýleriňiz üçin kepillik näme?

  2 ýyl tigirleri öz içine almaýar, tigirler bir ýyl (adam tarapyndan döredilen zyýany öz içine almaýar)

  3. Esasy önümleriňiz näme?

  Plastiki kir ýuwujy trolleýler, kir ýuwulýan trolleýler, izolýasiýa gutusy (mümkin) .Biz soňky dizaýnlary ýa-da ýöriteleşdirilen önümleri berip bileris.

  Aýlanma galyp önümlerinde ýöriteleşmek.

  4. MOQ näme?
  30 sany.Müşderiler gaty az sargyt etseler, deňiz arkaly gämi zerurlygy sebäpli ikimiz üçinem täsirli bolmaz.Eltip bermek üçin tölegler ýokary.

  5.OEM ýa-da Custom Design sargytlaryny kabul edýärsiňizmi?
  Elbetde.Ikisini hem mähirli garşylaýarlar.

  6.Haýsy ýurt esasy eksport ýurduňyz?
  Häzirki wagtda esasy eksport bazarlarymyz Günorta-Gündogar Aziýa, Europeewropa, ABŞ, Orta Gündogar we ş.m.

  7. loadük portuňyz nirede?
  Şanhaý ýa-da Ningbo porty ýa-da Hytaýyň esasy porty.

  8. Gözleýän maglumatlarymy tapyp bilmesem ýa-da göni biri bilen gürleşmek islesem näme?
  1) Onlaýn TM ýa-da gözleg işine başlaň, bir iş gününiň dowamynda habarlaşarsyňyz.
  2) Müşderi hyzmatyna 86-18755355069 (Joanna) jaň ediň.

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň