sahypa_banner

zawodyň göni satuw bahasy !! Pono-9008 durnukly we gaty kir ýuwýan enjamlar, plastik kir ýuwujy trolleý, hiliň kepili

Salam, önümlerimiz bilen maslahatlaşmaga geliň!

zawodyň göni satuw bahasy !! Pono-9008 durnukly we gaty kir ýuwýan enjamlar, plastik kir ýuwujy trolleý, hiliň kepili

FOB salgylanma bahasy:Iň soňky bahany alyň

100.00 $ - 200.00 $ / bölek | 30 bölek / bölek (Min. Sargyt)

Peýdalary: ABŞ-nyň 1000 dollary boýunça sargytlary çalt yzyna gaýtarmak
Ippingük daşamak: Deňiz ýükleri

Önümiň jikme-jigi

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

zawodyň göni satuw bahasy !! Pono-9008 plastik kir ýuwujy trolleýiň durnukly we gaty kir ýuwujy enjamlary, hiliň kepili

 

Material Wirgin polietilen (PE)
Ölçegi 1050 (L) x700 (W) x820 (L) mm
Ulanylyşy kir ýuwujy merkez, hassahana, mekdep, myhmanhana we ş.m.
Kaster 5 dýuým güýçli rolikleriň dördüsi, iki sany durnukly we iki sany çişik.
OEM & ODM Elýeterli
Kaster ölçegi 127mm
Hünär Aýlanma galyplary
Reňk Sary, gök ýa-da müşderileriň islegine görä
Arassa agram 22kg
Capacityük kuwwaty 300 kg
Potensial 450L

Kir ýuwmagyň dolandyryş düzgünleri
1. Kir ýuwýan işgärler gündiz çalşyk operasiýa ulgamyny durmuşa geçirerler we iş wagty irden 7: 30-dan agşam 16: 30-a çenli, işgärler yhlasly, joşgunly we oýlanyşykly, medeniyetli dil ulanmaly we işgärlere birinji derejeli hyzmatlary bermeli; .
2. Kir ýuwýan işgärler, kir ýuwmakda tehniki iş proseduralary, howpsuzlyk amallary we dürli enjamlaryň beýleki degişli düzgünleri bilen tanyş bolmalydyrlar, elektrik wyklýuçatelleriniň çygly el bilen işlemegini gadagan etmeli we enjamlary yzygiderli abatlamakda we abatlamakda gowy iş etmeli.
3. Kir ýuwulýan otagyň gündelik işinde azyndan iki adam nobatçy bolmaly.Işgärleriň kir ýuwýan enjamlary bilen işlemegi düýbünden gadagan.Enjamlaryň näsazlygy ýa-da howply gizlin howp ýüze çykan halatynda enjam derrew ýapylýar we tehniki hyzmat işgärlerine tehniki hyzmat üçin wagtynda habar berilýär.Enjamyň näsazlygyny rugsatsyz dolandyrmak düýbünden gadagan.4. Işgärler kabul ediş we iberiş penjiresinden kir ýuwulýan otagda arassalanan eşikleri ibermek we almak üçin işden daşary ýa-da indiki gijeki nobat wagtyndan peýdalanýarlar.Işgärleriň eşikleri ýitirilmezlik ýa-da nädogry alynmazlyk üçin bellik edilýär.Egin-eşikleri yzygiderli alarlar we kir ýuwulýan otaga girmäge rugsat berilmez.5. Kir ýuwýan işgärler kir ýuwujy arassalaýyş ýazgylaryny dykgat bilen doldurmaly we arassalanan eşikleri ýazgy jikme-jikliklerine laýyklykda paýlamaly, gowy kir ýuwmak, kabul etmek we ibermek tertibini saklamak üçin.Geýimleri arassalamak ýazgylaryny yzygiderli saklamak üçin ussahana iberiň.7. Kir ýuwulýan otagdaky enjamlar we önümler kesgitlenen ýeri dolandyrmalydyr we ýerdäki sanitariýa "7S" dolandyryş standartyna laýyklykda, önümleriň ýerleşdirilmegini üpjün etmek üçin amala aşyrylar. tertip we sanitariýa arassalaýyşda öli burç ýok.Ygtybarly we medeniyetli hyzmat penjiresi bolmaga çalyşyň.
Kir ýuwmagyň bahalandyryş düzgünleri
1. Enjamlaryň howpsuzlyk tehniki işleýiş proseduralaryna berk boýun egiň, kir ýuwýan maşynlaryň, suwsuzlandyryjylaryň, guradyjylaryň we beýleki enjamlaryň iş usullaryny dogry ulanyň we ussatlyk bilen özleşdiriň.Şeýle etmezlik eşikleriň zaýalanmagyna we ýitmegine sebäp bolsa, işgärlere 1-5 bal baha berler.2. Kir ýuwýan maşynyň kir ýuwmak ukybyna laýyklykda işgärler alnan eşikleri wagtynda ýuwmaly we paýlamaly, ýuwulýan ýazgylara laýyklykda eşikleri yzygiderli ýuwmaly we paýlamaly.Eger seminarda şöhlelendirilip bilinmese, her adama her gezek 2 bal baha berler.Şahsy eşikler aç-açan bellenmedik bolsa, ýitginiň döremegine sebäp bolsa, kir ýuwýan işgärler öwezini dolmak üçin jogapkärçilik çekmezler.3. Hiç bir daşary ýurtlydan kir ýuwulýan otaga rugsatsyz girmäge rugsat berilmeýär.Kir ýuwmakdan başga çilim çekmäge, söweşmäge ýa-da başga işler bilen meşgullanmaga ýol berilmeýär.Işgärler her gezek 2 bal üçin baha berler.4. Kir ýuwulýan otag, ýeriň hapa we tozansyz bolmagyny üpjün etmek üçin her gün düýpli arassalanmalydyr;Dürli enjamlarda howuz ýa-da sundry ýok;Otagy gowy şemalladyň, aýnany, penjiräni we keramiki plitalary yzygiderli süpüriň we tozansyz arassa we tertipli saklaň;Notok bolsa, her baha bermek üçin 2 bal berilýär.5. Kir ýuwulýan otagdaky ähli arassalaýyş gurallaryna we enjamlaryna jogapkärçilik çekmek üçin ýörite işgärler bellenilýär.Karz almak ýa-da isrip etmek gadagandyr.Şol bir wagtyň özünde, içerki kir ýuwujy enjamlaryň ýagdaýynyň gowy bolmagyny üpjün etmeli.Jogapkär adama baha bermek mümkin bolmasa, her element üçin 3 bal berilýär.XGP seriýaly gorizontal kir ýuwýan maşynlar üçin howpsuzlyk amallary
1. Elektrik wyklýuçatelini açanyňyzdan soň, depäniň süýşýän gapysyny ýokaryk çykarmak üçin wyklýuçateliň üstünden ylgaň, deprekiň süýşýän gapysyny iki eliňiz bilen açyň, çelege ýuwuljak eşikleri goýuň, süýşýän gapyny iki eliňiz bilen ýapyň , gapynyň bukjasyny basmaly we daşarky gapyny ýapmaly;.5 minut öňünden ýuwlandan soň, daşky gapyny açyň, suwda erän pes köpükli ýuwujy serişdäni kir ýuwýan maşyna guýuň (rolikli süýşýän gapyny açmak hökman däl), daşarky gapyny ýapyň, iş düwmesini basyň, ylgaň çykaryň we arassalap başlaň.Her kilogram eşik üçin 20G ýuwujy serişde gerek, umumy ýuwmagyň wagty 30 minut / wagt.3. hinguwlandan soň, lagym suwlaryny akdyrmak üçin drena val klapanyny açyň.Zeýkeş klapany ýapylandan soň, ýuwmak üçin arassa suw sepiň.Çaýkamak wagty 2-3 gezek, her gezek 10-15 minut;
4. Işleýän mahaly, kir ýuwýan deprek bilen gabygyň arasynda düşmez, deprek gapysyny berk ýapmazdan işlemek düýbünden gadagan;5. Kir ýuwýan önümlere eritmezden göni ýuwujy, aşgar we ş.m. goşmaň.Kir ýuwýan maşyny çyglylyk sebäpli elektrik böleklerine zeper ýetmezlik üçin ýuwulandan soň suw bilen ýuwmaň;
6. Iş gutarandan soň, bakda ýygnanan suwy çykaryň we elektrik üpjünçiligini kesiň.7. Enjamyň gabygy arassa saklanmalydyr we köplenç inçe ýumşak mata bilen süpürilmelidir.Gabyny gaty zatlar bilen süpürmek düýbünden gadagan.Gowy ýaglamak saklanmalydyr.Enjamyň esasy we kömekçi podşipnikleri her alty aýdan bir gezek çalgy ýagy bilen doldurylýar.
8. Marafondan gaça durmak üçin enjamyň geçiriş böleginiň V kemerini kadaly dartgynlyga sazlaň;Esasy şahanyň möhürleýji böleklerinde suwuň syzmazlygy üçin esasy we kömekçi şahalaryň gaplaýyş gutujy nurbatlaryny yzygiderli berkidiň.TL seriýaly suwsuzlandyryjylar üçin howpsuzlyk amallary
1. Ulanylmazdan ozal synag üçin elektrik üpjünçiligini açyň.Işleýän ugur, adaty bolmadyk ses we güýçli titremesiz talaplara laýyk gelýär.Amal kadaly.Elektrik üpjünçiligini bir minut öçürenden soň, aralyk tormoz aýlanýan suwsuzlyk deprek tormozyny kem-kemden edýär.(Bellik: howa akymynyň aglamagy adaty däl)
2. Dehidratoryň zeýkeş turbasynyň açylmandygyny ýa-da suwsuzlanjak deprekde deň derejede suwsuzlanmagyny goýuň, suwsuzlandyryjydan belli bir aralyk saklaň, güýji açyň, 2-3 minut suwsuzlaň we güýji öçüriň .3. Elektrik üpjünçiligini 1 minut töweregi öçüriň we aýlanýan suwsuzlyk deprekini kem-kemden tormozlamak üçin tutawajyny 3-4 gezek aralykda işlediň.Bellik: deprek birbada tormozlamaň, ýogsam heläkçilikler bolup biler.
4. Ulanylandan soň, lagym suwlaryny doly süzüň we suwy çelegi ýuwmak üçin degişli mukdarda arassa suw goýuň.Suwy motoryň üstüne sepmezlik üçin seresap boluň.Gabynyň we motoryň arassa we gurak bolmagy üçin enjamyň hyzmat möhletini uzaltmak üçin gabygy ýumşak mata bilen ýygy-ýygydan süpüriň.5. Rulman böleklerini yzygiderli ýaglamak üçin ýokary hilli çalgy ýagyny ulanyň.Suwsuzlandyryjynyň töweregi gury we şemalladylýar.
Kompýuteriň awtomatiki eşik guradyjysy üçin howpsuzlyk amallary
1. Enjamy işe girizmezden ozal tok üpjünçiliginiň energiýa bilen üpjün edilendigini ýa-da gorag toprak enjamynyň bardygyny ýa-da ýokdugyny barlaň.Zemin garşylygy 4 ohmdan uly däl.
2. Suwsuzlandyrylan eşikleri guradyjynyň kuwwatyna görä ýükläň, gapyny ýapyň, sazlaýjy düwmäni sazlaň, wagty we temperaturany kesgitläň, sazlamadan soň iş düwmesini basyň, dolandyryş ulgamy iş ýagdaýyna girýär, häzirki dereje başlaýar iş we fanaty ýylatmak işi şol bir wagtda amala aşyrylýar.3. Işleýiş wagtynda ekranyň wagty we temperaturasy bu amalyň galan wagty we guradyş temperaturasydyr.Işleýiş wagtynyň galan wagty nula deň bolsa, ulgam ýylylygy öçürer we janköýer 20 minut üznüksiz işlemekden soň awtomatiki usulda togtadylan ýagdaýa gaýdyp geler.4. "Işlet" düwmesini basmazdan ozal wagt we temperatura kesgitlenmedik bolsa, ýokarda görkezilen wagt we temperatura agdyklyk eder.
5. Guradyjy deprek işlemegini bes edensoň, eşik çykarmazdan ozal tok üpjünçiligi kesilmelidir.Toplanan tozany iki gezek çalşykda arassalaň.Arassa we tozansyz bolmagy üçin köplenç guradyjynyň ýüzüni ýumşak mata bilen süpüriň.
Kir ýuwmak proseduralary
1. eşik ýygnamak tertibi
(1) Collectionygnamagyň wagty
Her gün öýlän sagat 5-den öň belli bir wagt mekdebiň ýolbaşçylarynyň we okuwçylarynyň wagtyna görä düzülýär.
(2) Barlaň
Kir Kir ýuwýan sumkadaky bölekleriň sanynyň kir ýuwujy sanawyna laýyk gelýändigini ýa-da ýokdugyny barlaň we kir ýuwujy sanawdaky reňkini gyzyl ruçka bilen belläň (haýsydyr bir ýalňyşlyk bar bolsa, degişli işgärlere habar berilmelidir).
The Kir ýuwulýanlaryň sanawynda ýörite eşikleriň aýratynlyklaryna we reňklerine üns beriň.
The Jübüleriň, düwmeleriň, materiallaryň we ş.m. kemçilikli, boýalan ýa-da düwmeleriň gaçýandygyna üns beriň.Hawa bolsa, derrew degişli ygtyýarly ýolbaşçylara hasabat beriň.
(3) Bellik
Kir ýuwýan işgärler eşikleriň her bir bölegini bellemeli we belgileme senesine we umumy ýaşaýyş jaýynyň belgisine esaslanýar.
Mark Marking edilende, ähli kenep, pagta we ýylylyga çydamly süýüm önümleri üçin bellikler boýnunda, jalbar gyrasynda ýa-da her burçda görünýän ýerlerde edilmelidir.
The Kir ýuwulýanlaryň sanawynda ýörite bellikler bar bolsa, şahsyýeti kesgitlemek üçin bellik edilýär:
a.Agyr pasta: gyzyl howpsuzlyk pinini her burçda görünýän ýerde berkidiň.
b.Çalt arassalamak: reňkli mata zolaklaryny goşuň we ähli burçlarda ýerleri görmek üçin howpsuzlyk nokatlary bilen berkidiň.
c.Demirlemek: burçda gysmak üçin sanly mata zolaklaryny we howpsuzlyk nokatlaryny ulanyň.
The Birmeňzeş reňkli jorap sumkasy sanly mata zolaklary bilen berkidiler we birleşdiriler.
Clean Arassalamak üçin nomerli kir ýuwujy sanawy beriň.
(4) Klassifikasiýa barlagy
Marked Bellenen eşikler jorap, içki eşik, köýnek, uly eşik we balak ýaly süýümiň reňkine, görnüşine, hiline we galyňlygyna görä bölünýär, gara ýa-da ak içki eşikler we balaklar hem aýrylýar.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • 1.Siz zawod ýa-da söwda kompaniýasymy?
  Wuhu Pono Plastics Co., Ltd kir ýuwýan trolleýleri we izolýasiýa gutusyny öndürmek we eksport etmek boýunça ýöriteleşendir .Anhui şäherinde ýerleşýän zawodymyz we ammarymyz bar.Zawodymyza baryp görmäge hoş geldiňiz.

  2. Kir ýuwýan trolleýleriňiz üçin kepillik näme?

  2 ýyl tigirleri öz içine almaýar, tigirler bir ýyl (adam tarapyndan döredilen zyýany öz içine almaýar)

  3. Esasy önümleriňiz näme?

  Plastiki kir ýuwujy trolleýler, kir ýuwulýan trolleýler, izolýasiýa gutusy (mümkin) .Biz soňky dizaýnlary ýa-da ýöriteleşdirilen önümleri berip bileris.

  Aýlanma galyp önümlerinde ýöriteleşmek.

  4. MOQ näme?
  30 sany.Müşderiler gaty az sargyt etseler, deňiz arkaly gämi zerurlygy sebäpli ikimiz üçinem täsirli bolmaz.Eltip bermek üçin tölegler ýokary.

  5.OEM ýa-da Custom Design sargytlaryny kabul edýärsiňizmi?
  Elbetde.Ikisem mähirli garşylanýar.

  6.Haýsy ýurt esasy eksport ýurduňyz?
  Häzirki wagtda esasy eksport bazarlarymyz Günorta-Gündogar Aziýa, Europeewropa, ABŞ, Orta Gündogar we ş.m.

  7. loadük portuňyz nirede?
  Şanhaý ýa-da Ningbo porty ýa-da Hytaýyň esasy porty.

  8. Gözleýän maglumatlarymy tapyp bilmesem ýa-da göni biri bilen gürleşmek islesem näme?
  1) Onlaýn TM ýa-da gözleg işine başlaň, bir iş gününiň dowamynda habarlaşarsyňyz.
  2) Müşderi hyzmatyna 86-18755355069 (Joanna) jaň ediň.

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň