sahypa_banner

Aýlanýan galyplaryň gündelik hyzmatyny nädip amala aşyrmaly

Salam, önümlerimiz bilen maslahatlaşmaga geliň!

Myhmanhananyň zygyr arabasy - Bona zygyr arabasy (maslahat berilýän täjir) - myhmanhana ýorgan arabasynyň bahasy

Plastmassa zygyr arabasy: plastmassa önümleri üçin çig malyň emele gelmegi

Plastmassa zygyr matanyň plastmassa önümlerini emele getirýän çig mal:
1. Köplenç ulanylýan plastmassalara poli (winil hlorid) (PP), poli (winil hlorid) (polietilen glikol) (PVC), poli (winil hlorid) (polietilen glikol) (PVC) we ş.m. degişlidir.
2. Dolduryjylar plastmassanyň berkligini we ýylylyga garşylygyny ýokarlandyryp, çykdajylary azaldyp bilerler.Köplenç ulanylýan agaç tozy, ösümlik süýümi, aýna süýümi, diatomit, asbest, uglerod gara we ş.m. Plastifikatorlar plastmassanyň plastikligini we ýumşaklygyny ýokarlandyryp biler.Ftalatlar köplenç ulanylýar.
3. Plastmassa zygyr arabanyň stabilizatory, ýagtylygyň we ýylylygyň täsiri bilen sintetiki rezinleriň çüýremeginiň we zaýalanmagynyň öňüni almakdyr.Stearat we epoksi rezinler köplenç ulanylýar.
4. Plastmassa zygyr arabanyň reňki plastmassany dürli reňklere öwürýär.Organiki boýaglar we organiki däl pigmentler köplenç ulanylýar.
5. çalgy ýaglary gaýtadan işlemek we emele gelmek wagtynda plastmassany galyp, plastmassa ýüzüni tekiz we owadan edýär.Adatça stearik kislotanyň kalsiý, magniý we beýleki metal duzlary ulanylýar.

Önümçilikde we ulanylyşda bolup geçen aýlaw galyplary üçin, gündelik tehniki hyzmatyň ýerine ýetirilýändigi, aýlaw galyp önümleriniň hiline we ölüleriň hyzmat ediş möhletine gönüden-göni täsir edýär.Şeýle-de bolsa, aýlaw galyplaryny öndürmekde köp operator, degişli tehniki bilimleriň ýoklugy sebäpli önümiň hiline we galyplaryna zeper ýetmegine we kärhanalara gereksiz ýitgileriň döremegine sebäp bolup, aýlaw galyplarynyň goraglaryny äsgermezlik edýär.Şonuň üçin galybyň gündelik idegine doly üns berilmelidir we aşakdaky meseleler ünsli edilmelidir:
1. Düwürtmeleriň, konkawlaryň, gabyklaryň, çatryklaryň we beýleki şertleriň bardygyny ýa-da ýokdugyny anyklamak üçin köplenç önümleriň ýa-da galyplaryň ýagdaýyna syn ediň.Galyndy boşlugynyň üstünde ownuk erbet nokatlar tapylansoň, olary wagtynda abatlamaly;
2. Galyndy ýapylanda, ony äsgermezlik etmäň.Taýaklar we beýleki zatlar, esasanam galyplara zeper ýetirmek aňsat demir barlar bilen gaty baha beriň.Teflon bilen örtülen galyp üçin, ownuk bir bölek gabalanandan we gabykdan çykarylandan soň, ol atylar we gaýtadan sepiler, netijede kynçylykly netijelere sebäp bolar we önümçilik we gowşuryş wagty gijikdiriler.Şonuň üçin çeýe we ýumşak demoulding bejeriş usulyny saýlamak üçin elimizden gelenini etmeli.Biz has haýal bolmagy, şeýle hem galybyň içki boşlugyna zeper ýetirmezlik şerti bilen saýlaýarys.
3. Galybyň üstünde yzlar ýa-da gabyklar bar bolsa, ony faýl bilen bejerip bolmaýar, diňe nepis ýag ýa-da nepis doka bilen ýuwup bolýar.
4. Artykmaç galyndylar köplenç galybyň flanesiniň töwereginde ýygnanýar, galybyň möhürlenmegini üpjün etmek üçin wagtynda arassalanmaly.Şeýle-de bolsa, arassalamak wagtynda bambuk pyçagyny ýa-da plastmassa hasasyny ulanmaga üns beriň we flanesiň bölünýän ýerine zeper ýetirmezlik üçin polat pyçak ýaly berk gurallary ulanmaň.
5. Galyndy, suw buglarynyň önümçilige we önümiň hiline täsir etmezligi üçin gury we şemalladylýan ýerde goýulmalydyr.Ony tekiz we ýük göteriji ýerleşdiriň.Galyndy bazasynyň ýarylandygyny we zaýalanandygyny barlaň.Galyndy, öz agyr basyşy sebäpli deformasiýa bolmazlygy üçin täzeden düzülmeli we oturdylmaly.
6. Çukuryň açylmandygyny we petiklenendigini barlaň;Berkidiji boltlaryň, çeşmeleriň we gysgyçlaryň berk we gowşakdygyny barlaň.
7. Önümçilik meselesini ýerine ýetireniňizden soň, galyplary aýlaw galyplaýjy enjamdan aýyryň we tekiz ýere goýuň.Galyndy deformasiýasyndan we aýlaw galyplaýjy enjamda uzak wagtlap statiki togtadylmagy netijesinde dörän aýlaw galyplaýyş enjamlarynyň uzak möhletli birtaraplaýyn ýüküniň öňüni almak üçin, bu uly, uzyn zolak we agyr aýlaw galyplary üçin aýratyn möhümdir.


Iş wagty: 16-2022-nji aprel