Senagat habarlary

  • Myhmanhananyň kir ýuwulýan gutusy

    Myhmanhananyň kir ýuwujy gutusy truckük awtoulagynyň ösüş taryhy üç nesli başdan geçirdi we ýük awtoulagynyň ösüşi dördünji nesle çenli ösýär.Birinji nesil daşaýjy el bilen daşaýjy, salgylanylýar ...
    Koprak oka