sahypa_banner

Içindäki panelleri bolan “Pono-8001” kir ýuwujy kafel trolleýsi, myhmanhana we kir ýuwýan merkez tarapyndan ulanylýan köp zatlary ýerleşdirip biler.

Salam, önümlerimiz bilen maslahatlaşmaga geliň!

Içindäki panelleri bolan “Pono-8001” kir ýuwujy kafel trolleýsi, myhmanhana we kir ýuwýan merkez tarapyndan ulanylýan köp zatlary ýerleşdirip biler.

> = 30 bölek
499.48 dollar
Peýdalary:
ABŞ-nyň 1000 dollary boýunça sargytlary çalt yzyna gaýtarmak
Eltip bermek:
 • Deňiz ýükleri

Önümiň jikme-jigi

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

Içindäki panelleri bolan “Pono-8001” kir ýuwujy kafel trolleýsi, myhmanhana we kir ýuwýan merkez tarapyndan ulanylýan köp zatlary ýerleşdirip biler.

Material Wirgin polietilen (PE)
Ölçegi 1180m (L) * 6750mm (W) * 1750mm (H)
Ulanylyşy kir ýuwujy merkez, hassahana, mekdep, myhmanhana we ş.m.
OEM & ODM Elýeterli
Kaster 152mm
Hünär Aýlanma galyplary
Reňk Sary, gök ýa-da müşderileriň islegine görä
Arassa agram 67kg
Capacityük kuwwaty 500kg
Potensial 1300L
Kaster 6 dýuým agyr ýük göterijilerden dördüsi, ikisi durnukly we iki sany swivel.

Kir ýuwujy dolandyryş ulgamy
1 und Kir ýuwmakda çilim çekmek, içmek, kowmak, söweşmek, gygyrmak we dawa etmek gadagan.
2 kir Kir ýuwujy enjamlary we enjamlary kärhanadan çykarmaga ýol berilmeýär.
3 work Işi azaltmak we adamlary ýekelikde görmek üçin kärhanada şahsy söhbetdeşlik etmäge rugsat berilmeýär.
4 hing Kir ýuwmak we ütüklemek üçin şahsy eşikleri kir ýuwýan otaga getirmäň.
5 personal Kir ýuwulýan otagda şahsy zatlaryňyzy asmaga rugsat berilmeýär.
6 und Kir ýuwulýan otagda ýuwmak we ütüklemek bilen baglanyşykly güneşleri saklamaga rugsat berilmeýär.
7 san Arassaçylyk paýlaşylýan ýeriň ýerinde arassalanmagyna we standartlara laýyk gelmegine ýol berilmeýär.Her gün sagat 14: 00-dan soň barlanar.
8 ut Kir ýuwulýan ýerlerde gap-gaçlary hemişe tertipli we arassa saklamaga ýol berilmeýär.
9 the Kärhananyň enjamlaryna we önümlerine zeper ýetirmäge ýol berilmeýär we iş düzgünlerine boýun egmeýär.
10 the Kärhanada görkezilen talaplara laýyk gelmeýän matany arassalamaga rugsat berilmeýär.Myhman nägilelik bildirse, işgäriň iş eşikleri, myhman hammamlary, kärhana ýorgan-düşekleri, hammam polotensalary, mahjong maşyn perdeleri we ş.m. bikanun işlemek ýa-da biperwaý işlemek sebäpli arassalanmasa, boýalan zygyr materialy wagtynda dolandyryja habar bermeli we öwezini dolmak asyl bahasyna laýyklykda amala aşyrylýar.Çynlakaý bolsa, jerime salynar.
Suw ýuwmak ulgamy
1 para Taýýarlyk:
1. Her pozisiýanyň elektrik wyklýuçatelini açyň, wyklýuçatelleri, düwmeleri we duýgurlygy barlaň we çyglylygyň, bugyň we howa basyşynyň kadalydygyny barlaň.
2. Dürli dokumasy, reňki we ýuwulýan temperaturasy bolan eşikleri ýygnaň.
3. Kir ýuwulýanlaryň sanawyny barlaň we eşikleriň zaýalanandygyny ýa-da reňkiniň ýokdugyny barlaň.
4. Dürli kir ýuwujy talaplary bolan eşikleri degişlilikde kir ýuwýan maşyna salyň.
5. hinguwlandan soň, guratmazdan ýa-da guratmazdan ozal 3 gezekden köp suwsuzlanmalydyr.
6. Gapyny ýapyň we dürli dokumalaryň we reňkleriň garylan eşikleriniň bardygyny barlaň.
7. Gapyny ýapanyňyzda seresap boluň.Gapyda eşik gysmaň.
2 、 Howpsuzlyk çäreleri:
1. Kir ýuwýan materiallar gury eşikler bilen bir wagtda maşyna salynmaly däldir.
2. Egin-eşik akartma bejergisine mätäç bolanda, önümiň talaplaryna laýyklykda işläň.
3. Suw guranda, ownuk zatlaryň suw bilen akýandygyna üns beriň.
4. Egin-eşikleriň maşynyň gapysy bilen gysylan ýa-da gysylan bolsa, bejergi üçin enjam derrew ýapylýar.
5. Işgärler ýuwulýan wagtynda işlerini terk etmeli däldirler.
Demirleme ulgamy
1 、 Ot ýakmak amaly:
1. Müşderileriň we kärhanalaryň talaplaryna laýyklykda ütüklemezden ozal demir geýiň.
2. Işiň hilini ýokarlandyrmak üçin ýerlikli ýerleşiş.
3. Demirlenende, eşikleriň materialyna we gurluşyna üns beriň.
4. Hilini barlamak we bellik etmek üçin gaýnandan soň barlaň.
2 、 Ot almagyň amaly usuly:
1. üflemek: mata süýümlerini gyzdyrmak we uzatmak üçin enjam eşiklere bug sepensoň, sowuk howa haltasy eşikleri tekizlemek we ýerleşdirmek üçin ulanylýar.
2. Basyş: süýümleriň gyralaryny ýok etmek üçin ýyly gysýan maşynyň ýa-da demiriň basyşyny ulanyň.
3. Süpürmek: basyp we demirläp bolmaýan eşikleri tekizlemek üçin elleri ulanyň.Egin-eşikleri gysýan maşynyň ýassygynyň üstünde goýuň, eşikleri çyglamak üçin bug çalyň we eşikleri iki eliňiz bilen ýuwaşlyk bilen düzüň we tekizläň.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • 1.Siz zawod ýa-da söwda kompaniýasymy?
  Wuhu Pono Plastics Co., Ltd kir ýuwýan trolleýleri we izolýasiýa gutusyny öndürmek we eksport etmek boýunça ýöriteleşendir .Anhui şäherinde ýerleşýän zawodymyz we ammarymyz bar.Zawodymyza baryp görmäge hoş geldiňiz.

  2. Kir ýuwýan trolleýleriňiz üçin kepillik näme?

  2 ýyl tigirleri öz içine almaýar, tigirler bir ýyl (adam tarapyndan döredilen zyýany öz içine almaýar)

  3. Esasy önümleriňiz näme?

  Plastiki kir ýuwujy trolleýler, kir ýuwulýan trolleýler, izolýasiýa gutusy (mümkin) .Biz soňky dizaýnlary ýa-da ýöriteleşdirilen önümleri berip bileris.

  Aýlanma galyp önümlerinde ýöriteleşmek.

  4. MOQ näme?
  30 sany.Müşderiler gaty az sargyt etseler, deňiz arkaly gämi zerurlygy sebäpli ikimiz üçinem täsirli bolmaz.Eltip bermek üçin tölegler ýokary.

  5.OEM ýa-da Custom Design sargytlaryny kabul edýärsiňizmi?
  Elbetde.Ikisem mähirli garşylanýar.

  6.Haýsy ýurt esasy eksport ýurduňyz?
  Häzirki wagtda esasy eksport bazarlarymyz Günorta-Gündogar Aziýa, Europeewropa, ABŞ, Orta Gündogar we ş.m.

  7. loadük portuňyz nirede?
  Şanhaý ýa-da Ningbo porty ýa-da Hytaýyň esasy porty.

  8. Gözleýän maglumatlarymy tapyp bilmesem ýa-da göni biri bilen gürleşmek islesem näme?
  1) Onlaýn TM ýa-da gözleg işine başlaň, bir iş gününiň dowamynda habarlaşarsyňyz.
  2) Müşderi hyzmatyna 86-18755355069 (Joanna) jaň ediň.

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň