sahypa_banner

10 ýyllyk tejribe bilen, OEM ýöriteleşdirilen egin-eşik fabrigi mata saklaýyş enjamlary-ýorgan-düşek ýygnamak üçin plastmas kir ýuwulýan trolleý

Salam, önümlerimiz bilen maslahatlaşmaga geliň!

10 ýyllyk tejribe bilen, OEM ýöriteleşdirilen egin-eşik fabrigi mata saklaýyş enjamlary-ýorgan-düşek ýygnamak üçin plastmas kir ýuwulýan trolleý

FOB salgylanma bahasy:Iň soňky bahany alyň
30 - 49 bölek 50 - 79 bölek> = 80 bölek
309.03 $ 300.03 $ 291.30
Peýdalary: ABŞ-nyň 1000 dollary boýunça sargytlary çalt yzyna gaýtarmakHäzir talap et
Ippingük daşamak: Deňiz ýükleri

Önümiň jikme-jigi

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

10 ýyllyk tejribe bilen, OEM ýöriteleşdirilen egin-eşik fabrigi mata saklaýyş enjamlary-ýorgan-düşek ýygnamak üçin plastmas kir ýuwulýan trolleý

Material Wirgin polietilen (PE)
Ölçegi 1460m (L) * 960mm (W) * 820mm (H)
Ulanylyşy kir ýuwujy merkez, hassahana, mekdep, myhmanhana we ş.m.
Kaster 6 dýuým güýçli roliklerden dördüsi, iki sany durnukly we iki sany çişik.
OEM & ODM Elýeterli
Kaster ölçegi 152mm
Hünär Aýlanma galyplary
Reňk Sary, gök ýa-da müşderileriň islegine görä
Arassa agram 50kg
Capacityük kuwwaty 500kg
Potensial 850L

Kir ýuwmagyň dolandyryş ulgamy (III)
1-nji madda işgärler üçin amatly, amatly we howpsuz ýaşaýyş gurşawyny döretmek we durmuşlaryny amatly we reňkli etmek üçin ulgam düzüldi.
2-nji madda bu ulgam kompaniýanyň ähli işgärlerine degişlidir.
Kir ýuwmagyň 3-nji maddasy
(1 office Ofis işgärleriň kir ýuwmagy üçin jogapkärdir.
(2) Mehaniki bölüm kir ýuwýan maşynyň abatlanylmagyna jogapkärdir.
(3 the Ofisiant, kir ýuwýan maşynyň gündelik hyzmatyna we kir ýuwulýan otagyň düzgünlerini berjaý etmegine işgärlere gözegçilik edýär.
Kir ýuwmagyň 3-nji maddasy
(1 staff Işgärleriň kir ýuwýan otagynyň açylyş wagty: irden 8: 00-11: 30;Günortan 13: 00-17: 30;Agşam 18: 30-22: 30.
(2 clothes Kir ýuwýan maşyn bilen ýuwulanda, dogry ulanmak proseduralaryna laýyklykda işlemeli (eşikleri we kir ýuwujy kir ýuwýan maşynyň arka gapagyna goýuň, tok açaryny açyň, başlangyç wyklýuçatelini açyň, kir ýuwýan maşyn birnäçe minutlap ýuwlandan soň awtomatiki usulda öçer, eşikleriň arka gapagyny çykarar we kir ýuwýan gapagy geýer).
Clothes 3 clothes Geýimleri ýuwanyňyzdan soň, wagtynda alyň.Egin-eşikleri, aýakgaplary we joraplary hapalamaň
Kir ýuwulýan otagyň lagymynda düzgüni bozanlara ýuana jerime salynar.
(4 the Kir ýuwýan maşyn işleýän wagty kir ýuwýan gapagy açmak düýbünden gadagan.Düzgünleri bozanlara RMB jerime tölener.
(5 the Kir ýuwýan maşyn näsazlyk sebäpli işlemese, rugsatsyz tehniki hyzmat üçin gapagy aýyrmaga rugsat berilmeýär.Giňişleýin hyzmat işgärlerine habar bermegiňizi haýyş edýäris,
Giňişleýin hyzmat işgärleri hasaba alynýar we giňişleýin bölümiň ýolbaşçysyna hasabat berýär we giňişleýin bölüm tehniki hyzmat üçin mehaniki elektrik bölümine ýüz tutýar.
(6 Kir Kir ýuwýan maşyna bilkastlaýyn kakmak ýa-da ýiti gurallary ulanmak arkaly zeper ýetmegine ýol berilmeýär.Tapylansoň, ýuana jerime salynar.
Clothes 7 clothes Geýimleri ýuwmazdan ozal jübiňizdäki güneşleri arassalaň (çyralar, çilimler, otwýortkalar, barmak gysgyçlary we ş.m.), soňra arassalamak üçin kir ýuwýan maşyna salyň.
(8 completely Eliňizi doly saklamazdan ozal ýuwýan çelege goýmaň.Fiziki şikeslerden gaça durmak üçin.
(9 never Hiç haçan kerosin, benzin, banan suwy, alkogol we ş.m. ýa-da şular ýaly maddalar bilen boýalan önümleri ýuwýan çelege ýa-da ýanyna goýmaň.Partlama we ýangyn howpy.
(10 p Ponkoslary, welosiped örtüklerini, aşaky önümleri, elastik önümleri we beýleki suw geçirmeýän ýa-da ýüzýän eşikleri ýuwmaň.Hinguwmak ýa-da suwsuzlamak wagtynda adaty bolmadyk titremeden ýa-da eşiklere zeper ýetmezlik üçin.
4-nji madda Bu düzgünler kir ýuwulýan gününden başlap durmuşa geçirilýär.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • 1.Siz zawod ýa-da söwda kompaniýasymy?
  Wuhu Pono Plastics Co., Ltd kir ýuwýan trolleýleri we izolýasiýa gutusyny öndürmek we eksport etmek boýunça ýöriteleşendir .Anhui şäherinde ýerleşýän zawodymyz we ammarymyz bar.Zawodymyza baryp görmäge hoş geldiňiz.

  2. Kir ýuwýan trolleýleriňiz üçin kepillik näme?

  2 ýyl tigirleri öz içine almaýar, tigirler bir ýyl (adam tarapyndan döredilen zyýany öz içine almaýar)

  3. Esasy önümleriňiz näme?

  Plastiki kir ýuwujy trolleýler, kir ýuwulýan trolleýler, izolýasiýa gutusy (mümkin) .Biz soňky dizaýnlary ýa-da ýöriteleşdirilen önümleri berip bileris.

  Aýlanma galyp önümlerinde ýöriteleşmek.

  4. MOQ näme?
  30 sany.Müşderiler gaty az sargyt etseler, deňiz arkaly gämi zerurlygy sebäpli ikimiz üçinem täsirli bolmaz.Eltip bermek üçin tölegler ýokary.

  5.OEM ýa-da Custom Design sargytlaryny kabul edýärsiňizmi?
  Elbetde.Ikisem mähirli garşylanýar.

  6.Haýsy ýurt esasy eksport ýurduňyz?
  Häzirki wagtda esasy eksport bazarlarymyz Günorta-Gündogar Aziýa, Europeewropa, ABŞ, Orta Gündogar we ş.m.

  7. loadük portuňyz nirede?
  Şanhaý ýa-da Ningbo porty ýa-da Hytaýyň esasy porty.

  8. Gözleýän maglumatlarymy tapyp bilmesem ýa-da göni biri bilen gürleşmek islesem näme?
  1) Onlaýn TM ýa-da gözleg işine başlaň, bir iş gününiň dowamynda habarlaşarsyňyz.
  2) Müşderi hyzmatyna 86-18755355069 (Joanna) jaň ediň.

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň